Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej

Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4  kwietnia 2019  r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z  ustawą o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z  powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak opisu alternatywnego dla elementów graficznych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • fokus nie jest widoczny
 • brak wersji kontrastowej,

Wyłączenia

 • • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci załączników w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej) zostały opublikowane przed 2020-09-23 przez co nie są dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lidia Rozdolska.
 • E-mail: redakcjastrony@wartaboleslawiecka.pl
 • Telefon: +48757389538

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka
 • Adres: Warta Bolesławiecka
  40C
 • E-mail: urzad@wartabol.pl
 • Telefon: +48757389592

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej:

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście prowadzi od strony drogi asfaltowej i posiada podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

W holu wejścia głównego znajduje się punkt telefoniczny dla osób niepełnosprawnych. Po wybraniu numeru wewnętrznego z wykazu powinien pojawić się pracownik, który udzieli informacji o załatwieniu sprawy.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Drugie wejście boczne nie posiada podjazdu i nie jest udostępniane dla gości.   Do wejścia prowadzą 3 schodki.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Wójt Gminy informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Urzędem Gminy w Warcie Bolesławieckiej możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: urząd@wartabol.pl,
 2. korzystanie z numeru telefonu 75  738 95 92,
 3. przesyłanie faksów na numer 75  738 95 23,
 4. korespondencję pisemną na adres: Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej; 59-720 Warta Bolesławiecka 40C

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. 

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

 • PJM (polski język migowy),
 • SJM (system językowo-migowy),
 • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "95" ["page"]=> string(1) "2" ["menu_id"]=> string(3) "178" }