Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej, budynek Urzędu Gminy, parter

Telefon: 075 7389 338
E- Mail: opswartabol@.poczta.onet.pl

Strona internetowa: http://www.gops.wartabol.pl/

Kierownik: Elżbieta Żerdzińska

Czas pracy: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej zlecone gminie i własne zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez wojewodę i radę gminy.

Teren gminy podzielony jest na 2 rejony opiekuńcze. Każdy rejon obslugiwany jest przez jednego pracownika socjalnego.

W skład poszczególnych rejonów wchodzą następujące miejscowości:

 1. Raciborowice Górne , Raciborowice Dolne, Jurków, Iwiny wieś, Iwiny osiedle I i II.
 2. Warta Bolesławiecka, Wartowice , Lubków, Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica , Wilczy Las.

Ośrodek od maja 2004r. prowadzi obsługę świadczeń rodzinnych.

Zadania ośrodka

 1. Własne gminy o charakterze obowiązkowym
  1. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
  3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
  4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  5. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
  6. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem,
  7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego,
  8. Praca socjalna
  9. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  10. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
  11. tworzenie gminnego systemu profilaktyki nad dzieckiem i rodziną,
  12. dożywianie dzieci,
  13. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
  14. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
  15. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
 2. Własne gminy fakultatywne
  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
  2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
  3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
  4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
  5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 3. Zadania zlecone gminie
  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  7. prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawanie decyzji w tych sprawach

Procedury przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

W celu uzyskania świadczenia należy:

 • złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją,
 • spełniać kryteria ustawowe:
  1. dochodowe
   • dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 461 zł
   • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 316 zł
  2. społeczne – pomocy udziela się osobom i rodzinom z powodu
   • sieroctwa,
   • bezdomności,
   • bezrobocia,
   • niepełnosprawności,
   • długotrwałej lub ciężkiej choroby
   • przemocy w rodzinie,
   • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
   • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
   • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
   • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
   • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
   • alkoholizmu lub narkomanii,
   • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
   • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Procedury przyznawania świadczeń rodzinnych

Ośrodek pomocy jest organem właściwym do przyznania i wypłaty zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych dla:

 • osób bezrobotnych i pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne
 • osób, którym do dnia wejścia ustawy zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne przyznawały ośrodki pomocy społecznej,
 • osób ubiegających się o dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie pobierania zasiłku wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i świadczenia pielęgnacyjne,
 • osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dniu 31 marca 2004r. nie więcej niż 4 pracowników,
 • osób, którym są wypłacane za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • posłów i senatorów,
 • osób, którym po dniu wejścia w życie ustawy ustalone zostało prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej i renty socjalnej lub uposażenia rodzinnego.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłata następują po złożeniu wniosku wraz z dokumentami:

 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny wydane przez właściwy urząd skarbowy,
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokości innych dochodów,
 • oświadczenia o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym: dokument stwierdzający wiek dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym o przysposobienie dziecka, prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, orzeczenie sadu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej, zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek z art. 11, zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz zasadach zatrudnienia.

Świadczenia rodzinne przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Podstawy prawne działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. Zm.)
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.)
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z poźn. zm.)
 4. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych( Dz. U. Z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.)
 5. Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 6. STATUT GOPS zatwierdzony Uchwałą Nr VII/34/03 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 12 czerwca 2003r.

Przepisy jw. dostępne na stronie BIP http://www.bip.wartaboleslawiecka.pl
 

Więcej informacji na stronie internetowej GOPS: http://www.gops.wartabol.pl/

 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(1) "8" ["menu_id"]=> string(2) "25" ["page"]=> string(1) "2" }