O Samorządzie GMINY

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU

 

Pierwsze lata samorządności po 1990 roku


Na czele pierwszego samorządu gminy wyłonionego w wyniku wyborów przeprowadzonych w 1990 roku stanął przewodniczący Rady Gminy z trzema wiceprzewodniczącymi. Stworzono maksymalny, 7-osobowy organ wykonawczo-zarządzający rady - zarząd gminy, na czele którego stanął jego przewodniczący – wójt gminy (burmistrz, prezydent), który mógł być wybierany do zarządu spoza składu rady gminy. Zarząd Gminy – zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywał swoje zadania przy pomocy urzędu gminy.


Historyczne dla dziejów Polski wybory samorządowe odbyły się w dniu 27 maja 1990 roku.

W Gminie Warta Bolesławiecka do sprawowania funkcji przedstawicielskiej w samorządzie gminnym I kadencji na lata 1990-1994 mieszkańcy wybrali 20 radnych tworząc Radę Gminy w osobach:


Kilar Adam
Borucki Stanisław,
Jasiński Henryk,
Marnicki Czesław,
Nalepa Marian,
Brzywcy Ewa,
Jabłońska Janina,
Kopeć Henryk,
Kozłowski Franciszek
Marszałek Henryk,
Maksymczyk Adam,
Burdzy Antoni
Bojanowski Bronisław,
Przybylski Cezary,
Kłosowska Krystyna,
Bambynek Klara,
Rozmus Piotr,
Kinach Waldemar,
Budzyna Bogusław,
Członka Jan.

Na pierwszej Sesji RG odbytej w dniu 7 czerwca 1990 roku radni wybrali ze swego grona na Przewodniczącego – pana Adama Maksymczyka oraz trzech Wiceprzewodniczących: panie Klarę Bambynek i Janinę Jabłońską oraz pana Cezarego Przybylskiego.

Na kolejnej Sesji wyznaczonej na dzień 11 czerwca 1990 roku, po trzech turach głosowania tajnego, nowi radni wybrali – z dwóch kandydatów – swojego pierwszego Wójta. Został nim Mirosław Haniszewski, który od 1 października 1989 roku piastował funkcję Naczelnika Gminy Warta Bolesławiecka, z powołania ówczesnego Wojewody Legnickiego.
Na kolejnych sesjach radni organizowali swoją działalność powołując do życia cztery komisje stałe Rady, a ich kierowanie powierzono:

 Bambynek Klarze - jako Przewodniczącej Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,
 Jasińskiemu Henrykowi – jako Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej,
 Brzywcy Ewie - jako Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych,
 Marnickiemu Czesławowi – jako Przewodniczącemu Komisji Przemysłu, Rolnictwa, Handlu i Usług.

Rok 1990 zapoczątkował nowy okres w rozwoju gmin. Nowe możliwości prawne , jakie otrzymała Gmina, w powiązaniu z własnym mieniem komunalnym i własnymi środkami finansowymi w budżecie pozwoliły – przynamniej w Gminie Warta Bolesławiecka – na szybką likwidację wieloletniego zacofania infrastrukturalnego, zainicjowały okres rozwoju gospodarczego i wyrównania zaniedbań, jakie były codziennością terenów wiejskich. Był to równocześnie bardzo trudny okres, w którym wszyscy uczyli się samorządności, tworzyli poprzez swoje działania jej wzorce, które utrwalone, były wykorzystywane w kolejnych latach pracy. Brak interpretacji prawnych dla pakietu nowych przepisów był ogromnym utrudnieniem w pracy organu pomocniczego wójta – zarządu gminy, można stąd powiedzieć, że był to pionierski okres kształtowania samorządu w Polsce.

W skład Zarządu Gminy w pierwszej kadencji zostali powołani: Cezary Przybylski, Henryk Kopeć, Adam Kilar, Czesław Marnicki i Waldemar Kinach.
Zarząd tej kadencji odbył 125 posiedzeń, w trakcie których podjął 44 uchwały.
Radni pierwszej kadencji samorządu odbyli 46 Sesji Rady Gminy, na których podjęli 146 uchwał. Ostatnia sesja została zorganizowana w dniu 15 kwietnia 1994 roku.

Pierwsza kadencja działalności samorządowej to czas, kiedy dobro ogólne społeczności lokalnej przysłoniło radnym ich rodowód i przeszłość polityczną. Wszyscy potrafili skupić się na rozwiązywaniu spraw ludzkich, a szczególnie budowie infras-truktury gminnej, mocno zaniedbanej przez wiele lat okresu powojennego.

Dlatego też od samego początku Gmina przeznaczała znaczne środki finansowe na prowadzenie inwestycji gminnych. Już w 1991 roku na inwestycje przeznaczono 55,9% środków budżetu, w 1992 roku - 66,8%, w 1993 roku - 70%, a w 1994 roku - 62,4 %. Dzięki tak wysokim wskaźnikom Gmina Warta Bolesławiecka, według publikacji umieszczonej dnia 09 lipca 1994 roku w numerze 28/226 „Wspólnoty”, uplasowała się na 17 miejscu wykazu gmin, które przekazały procentowo najwięcej środków budżetu na inwestycje.

W 1991 roku Gmina podjęła się rozwiązania problemu wody pitnej we wszystkich wsiach gminy. To spowodowało rozpoczęcie budowy dwóch wodociągów we wsiach Szczytnica i Wartowice o łącznej długości 18,8 km. Równocześnie do sieci wodociągowej wybudowana została przepompownia i zbiorniki retencyjne na wodę. Ogółem realizacja zadania kosztowała nas 5.267 mln.zł. Po zakończeniu inwestycji Gmina była pierwszą, całkowicie zwodociągowaną gminą w województwie legnickim.

Równocześnie z tym zadaniem samorząd gminy, wbrew własnej woli, był zmuszony do zakończenia zadania budowy infrastruktury dla osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Złotoryi. Prace budowlane trwały przez dwa lata tj. 1991 i 1992 rok, a całe zadanie z kotłownią, oczyszczalnią ścieków i drogami dojazdowymi do osiedla kosztowało gminę 8.793 mln. zł. Dzięki tej inwestycji społeczność gminna uzyskała 54 mieszkania w trzech nowych blokach mieszkalnych.

Już w 1992 roku rozpoczęto przygotowania do rozbudowy Szkoły Podsta¬wowej w Warcie Bolesławieckiej. Budowa trwała niecałe dwa lata i stworzyła dzieciom i młodzieży Warty Bolesławieckiej wspaniałe warunki do nauczania - 2.538 m2 powierzchni użytkowej wraz z salą gimnastyczną. Zadanie to dzięki wydatnej pomocy Kuratorium kosztowało budżet Gminy 17.070 mln. zł. (starych złotych)

Bardzo ważnym zadaniem prowadzonym corocznie była budowa dróg o nawierzchni asfaltowej wśród zabudowań wiejskich. Ogółem, w latach 1990-1994, zrealizowanych zostało aż 28,6 km dróg o nawierzchni asfaltowej.

W 1992 roku zostały wybudowane chodniki we wsiach Warta Bolesławiecka i Raciborowice Górne przy drogach krajowych i wojewódzkich. Łączna długość chodników wyniosła 1.399 mb., a na ich wykonanie przekazana została kwota 600 mln. zł (przed denominacją).
W 1991 i 1992 roku zakończona została budowa Domu Kultury w Tomaszowie Bolesławieckim. Ogólny koszt inwestycji zamknął się kwotą 2.033 mln.zł przy znacznym zaangażowaniu pracy własnej mieszkańców wsi.

W 1993 roku rozpoczęto realizację dużego przedsięwzięcia tj. budowy kanalizacji ściekowej dla wsi Raciborowice. W 1994 roku zakończona została budowa sieci głównej wraz z przykanalikami za ogólną kwotę 16.674 mln. zł o długości 18,9 km.

W 1993 roku na budowę sieci telefonizacyjnej Gmina przeznaczyła kwotę 5.024 mln.zł.

Najważniejszym z problemów, które podjął samorząd I kadencji, było skuteczne rozwiązanie problemu bezrobocia w gminie. Jednym z pierwszych efektów działań było uruchomienie działalności wydobywczej piaskowca w Wartowicach.


II kadencja samorządu 1994-1998


Pierwsza sesja Rady w nowym składzie odbyła się w dniu 01 lipca 1994 roku. Na tej i następnych Sesjach Rady Gminy ustalono składy organów Rady i jej organów wykonawczych.

Na kolejne cztery lata pracy społeczność lokalna wybrała 20 radnych, którzy swoją dalszą działalność w strukturach rady zorganizowali w sposób przedstawiony poniżej.

Przewodniczący Rady Gminy: Adam Maksymczyk.
Wiceprzewodniczący: Wojciech Pol, Józef Carowicz, Władysław Szymański.

Brett Joachim - Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Finansów.
Kozłowski Franciszek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Szymkiewicz Lesław - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Pol Wojciech - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Kopeć Henryk - Przewodniczący Komisji Przemysłu, Rolnictwa, Handlu i Usług.


POZOSTALI RADNI RADY GMINY:

Nowosadzki Kazimierz,
Członka Jan,
Rozmus Piotr,
Gabryś Andrzej,
Bojanowski Michał,
Wis Tadeusz,
Zielenkiewicz Jan,
Jaszczur Zbigniew,
Pomykała Tadeusz,
Nalepa Marian,
Przybylski Cezary,
Ryż Mieczysław.

Radni drugiej kadencji samorządu odbyli 51 Sesji Rady Gminy, na których podjęli 274 uchwały. Ostatnia sesja została zorganizowana w dniu 19 czerwca 1998 roku.

Do najważniejszych osiągnięć samorządu tego okresu zaliczyć należy między innymi:
1) wykonanie – dwuetapowo – sieci telefonizacyjnej, w wyniku której uzyskano gęstość do 8 numerów na 100 mieszkańców Gminy; na inwestycję przeznaczono z budżetu środki w kwocie 1.600.000,- złotych; udział mieszkańców ustalono na 800,- złotych;
2) na przełomie lat 1995-1996 wybudowano salę gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Iwinach oraz zmodernizowano kotłownię – z tradycyjnej na gazową – o łącznym koszcie 625.700,- złotych;
3) budowę sieci gazowej dla Iwin i Raciborowic; w 1997 i 1998 roku Gmina wybudowała około 23 km sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków oraz stację redukcyjną w Tomaszowie Bolesławieckim – łączny koszt zadań to kwota ponad 3,0 mln zł.;
4) budowę w 1997 roku dwóch wysypisk odpadów w Raciborowicach Dolnych i Tomaszowie Bolesławieckim; wartość kosztorysowa obu tych zadań wynosiła 796.434,- złotych, a w wyniku przetargu zadanie wykonane zostało za łączną kwotę 558.781,- złotych.

Druga kadencja przebiegła pod hasłem poprawy jakości gminnego taboru samochodowego. W ciągu 4 lat Gmina kupiła 12 pojazdów, z których trzy trafiły na potrzeby Urzędu Gminy (Polonez, Vectra, Nubira), trzy – dla Policji (2 Polonezy i Ford Transit), trzy do GZGK w Lubkowie (ciężarowy Lublin i Star, Fiat Brava), dwa do jednostek straży pożarnej (Mercedes do OSP Tomaszów Bol. i Lublin – do OSP w Jurkowie), a Szkoła Podstawowa w Iwinach otrzymała do swojej dyspozycji samochód do przewozu osób marki Żuk. Wartość zakupionych pojazdów to kwota 320 tys. zł.

Warte przypomnienia są również działania na rzecz utrzymania działalności podmiotów gospodarczych, a do najistotniejszych należało:

1) przyciągnięcie inwestora do cementowni w Raciborowicach; po zakupie zakładu w 1995 roku na przetargu organizowanym przez Wojewodę Legnickiego prowadzono badania geologiczne i przygotowania prawno-organizacyjne do wybudowania nowego zakładu, który docelowo miał zatrudnić ok. 300 osób produkować około 1 mln. ton cementu; Gmina liczyła na znaczne dochody podatkowe;
2) w okresie II kadencji budowany był zakład przerobu piaskowca w Warcie Bol.; nowa hala produkcyjna dała możliwość zatrudnienia dla 10 osób, a została uruchomiona we wrześniu 1998 roku;
3) duże zaangażowanie KGHM „Polska Miedź” S.A. stało się przyczynkiem dla uruchomienia zakładu produkcji wody mineralnej tj. AQUAKONRAD w Iwinach; zakład zatrudniał w tym czasie 450 pracowników, w tym 302 pracowników na terenie samych Iwin;
4) w okresie II kadencji na bazie ZG „Konrad” w Iwinach powstały również Zakłady Gumowe zatrudniające 39 pracowników oraz Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Lubichów”, która zatrudnia 194 pracowników;
5) z inicjatywy Wojewody Legnickiego powstała na terenie województwa Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna z udziałem czterech gmin województwa, w tym również gminy Warta Bolesławiecka (udział gminy to gotowizna w kwocie 300 tys. zł);
6) W dniu 25 maja 1998 roku tereny należące do Strefy, a dokładnie 51 ha zakupiła firma „URZĘDOWSKI”; firma przewidywała zatrudnienie 1450 pracowników, którzy na terenie Krzywej będą przygotowywać elementy do montażu domków jednorodzinnych; uruchomienie zakładu przewidywano na 2000 rok.


Skład ZARZĄDU GMINY – na wniosek jej przewodniczącego -ustalono w osobach:

Mirosław Haniszewski Przewodniczący
Cezary Przybylski Radny – członek Zarządu
Marian Nalepa Radny – członek Zarządu
Henryk Kopeć Radny – członek Zarządu
Mieczysław Ryż Radny – członek Zarządu
Lesław Szymkiewicz Radny – członek Zarządu


Zarząd Gminy spotykał się w okresie kadencji 1994-1998, odbył 121 posiedzeń, podejmując w ich trakcie 118 uchwał.


III kadencja samorządu 1998-2002


Po raz pierwszy zdarzyła się sytuacja, w której nastąpiło na niemal 4-miesięczny okres pozostawienie samorządów bez jej najważniejszego organu stanowiącego – Rady Gminy.

Kadencja radnych II kadencji wygasła bowiem z dniem 18 czerwca 1998 roku. W tej sytuacji na straży prawa i porządku w gminie pozostawiono Zarząd Gminy, który dzielnie sprawował tę rolę do kolejnych wyborów, których termin wyznaczono dopiero na dzień 11 października 1998 roku.

W tej sytuacji pierwsza sesja rady w nowym składzie w III kadencji samorządu odbyła się w dniu 27 października 1998 roku.
Na kolejne cztery lata pracy społeczność lokalna wybrała 20 radnych, którzy swoją dalszą działalność w strukturach rady zorganizowali w sposób przedstawiony poniżej:

Maksymczyk Adam – Przewodniczący Rady Gminy,
Carowicz Józef – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Szymański Władysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Szymkiewicz Lesław - Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,
Łasica Władysław - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Kapek Maria - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
Carowicz Józef - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych,
Tokarczuk Jan Zbigniew - Przewodniczący Komisji Przemysłu, Rolnictwa, Handlu i Usług.


POZOSTALI RADNI:

Borucki Stanisław,
Bram Józef – od czerwca 2000 r.,
Buganik Władysław,
Członka Jan,
Kopeć Henryk,
Nalepa Marian,
Nielepkowicz Halina,
Rozmus Piotr,
Razik Henryk - do lutego 2001 r.,
Rząsa Józef – od czerwca 2001 r.,
Szewców Marek,
Trojnar Jarosław – do lutego 2000 r.,
Wis Tadeusz,
Zarzycka Ewa,
Zawrotniak Maria.

Radni trzeciej kadencji samorządu obradowali na 39 Sesjach Rady Gminy, na których podjęli 270 uchwał. Ostatnia sesja została zorganizowana w dniu 19 września 2002 roku.

Skład ZARZĄDU GMINY – na wniosek jej przewodniczącego -ustalono w osobach:

Mirosław Haniszewski Przewodniczący
Nalepa Marian Radny – członek Zarządu
Buganik Władysław Radny – członek Zarządu
Szymkiewicz Lesław Radny – członek Zarządu
Członka Jan Radny – członek Zarządu
Borucki Stanisław Radny – członek Zarządu

Zarząd Gminy w trzeciej kadencji obradował na 112 posiedzeniach i podjął 180 uchwał.

Była to, jedyna do 2007 roku kadencja, w której dwukrotnie przeprowadzaliśmy wybory uzupełniające do Rady Gminy. Odbyły się one z dwóch powodów: wygaszenia mandatu radnego – prowadzącego działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, a więc z powodu naruszenia art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz w drugim przypadku – z powodu śmierci radnego.

Podsumowanie osiągnięć trzeciej kadencji samorządu, jakiego dokonano w dniu 10 października 2002 roku, było budujące. W okresie 4 lat w każdej wsi wykonanych zostało kilka zadań inwestycyjnych poprawiających jakość życia jej mieszkańców, z których najważniejsze wymieniam poniżej:

W Warcie Bolesławieckiej:
1) wybudowana została świetlica wiejska z remizą strażacką (oddana w 2003 roku),
2) wybudowano 3,5 km dróg o nawierzchni asfaltowej,
3) wykonano dokumentację i rozpoczęto budowę kanalizacji ściekowej,
4) wybudowany został chodnik o długości ok. 1 km,
5) jednostkę OSP gmina wyposażyła w nowy wóz bojowy na podwoziu mercedesa,
6) wykonano odwiert studni, z której podawana jest woda dla wsi.

W Wartowicach:
1) wykonano dokumentację i rozpoczęto budowę kanalizacji ściekowej,
2) wybudowano drogę Wartowice – Jaroszowice i w samej wsi drogę o długości 3,7 km,
3) wykonano odwiert głębinowy dla własnego ujęcia wody.

W Jurkowie:
1) do cmentarza komunalnego poprowadzono wodociąg,
2) wybudowano świetlicę z remizą strażacką, a także zagospodarowano plac przed świetlicą,
3) wybudowano ok. 0,5 km nowej drogi asfaltowej,
4) wykonano dokumentację i rozpoczęto budowę kanalizacji ściekowej.

W Wilczym Lesie:
1) rozpoczęto budowę kanalizacji ściekowej,
2) wybudowano ok. 0,5 km nowej drogi asfaltowej,
3) na podstawie opracowanej dokumentacji rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej,
4) wykonano boiska do piłki nożnej i siatkowej,
5) Gmina pomagała w zebraniu środków na budowę krzyża milenijnego.

W Raciborowicach Dolnych i Górnych:
1) dokończono budowę sieci gazowej,
2) wybudowano ok. 1,5 km nowych dróg o nawierzchni asfaltowej,
3) wybudowano stan surowy nowego skrzydła ośrodka zdrowia,
4) wybudowano ok. 1 km chodnika,
5) wykupiono od Syndyka Masy Upadłości Cementowni obiekt świetlicy i boiska sportowego, a następnie wykonano remont i adaptację obiektu na potrzeby wsi.

W Lubkowie:
5) wybudowano kanalizację ściekową,
6) wybudowano świetlicę wiejską,
7) przekazano mieszkańcom 2,2 km nowych dróg o nawierzchni asfaltowej,
8) dokonano częściowej wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
9) wykonano adaptację terenu na boisko sportowe.

W Tomaszowie Bolesławieckim:
1) wykonano remont i modernizację ośrodka zdrowia,
2) wybudowano kanalizację ściekową,
3) wykonano dokumentację i zbudowano sieć gazową,
4) wybudowano boisko sportowe,
5) wykonano remont ok. 20 km sieci wodociągowej,
6) wybudowano oczyszczalnię ścieków,
7) wybudowano ok. 1,3 km dróg o nawierzchni asfaltowej,
8) wyremontowano Dom Kultury i Szkołę Podstawową wraz z wymianą pieca centralnego ogrzewania,
9) zmodernizowano ujęcie wody pitnej na osiedlu,
10) pomagano w remoncie Kościoła Parafialnego oraz wykonane zostały prace zabezpieczające w Kościele poewangelickim.

W Szczytnicy:
1) wybudowano kanalizację ściekową,
2) wykonano oświetlenie uliczne, w tym na terenie pojarowskim,
3) wybudowano ok. 2,5 km nowych dróg o nawierzchni asfaltowej,
4) wykonany został remont na przejętych blokach osiedla pojarowskiego, doprowadzono do nich wodę i sieć kanalizacyjną.

W Iwinach:
1) dokończona została gazyfikacja wsi,
2) wykonano dokumentację i zbudowano sieć gazową,
3) wyremontowano Szkołę Podstawową i Gimnazjum,
4) zakupiono na potrzeby szkoły samochód typu bus,
5) wykonano remont ośrodka zdrowia,
6) rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w zabytkowym parku,
7) wybudowano ok. 1,5 km nowych dróg o nawierzchni asfaltowej.

 

IV kadencja samorządu 2002-2006


Czwarta z kolei kadencja samorządu gminnego przyniosła zmiany nie tylko formy organu wykonawczo-zarządzającego gminy, lecz również liczby radnych. W wyborach 2002 roku do rady gminy wybranych zostało 15 radnych wybieranych w 7 okręgach wyborczych. Rok 2002 był powrotem do jednoosobowego organu wykonawczo-zarządzającego – wójta gminy wybrali mieszkańcy w wyborach bezpośrednich.

Skład Rady Gminy tworzyli następujący radni:

Maksymczyk Adam – Przewodniczący Rady Gminy,
Borucki Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Szymański Władysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy,

Członka Jan - Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,
Łasica Władysław - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Nalepa Marian - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
Szymkiewicz Lesław - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych,
Tokarczuk Jan Zbigniew - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu i Handlu.

   

    Pozostali radni:

    Bram Józef,
    Dziedziczak Roman Wojciech,
    Haniszewski Franciszek,
    Lisiewicz Zenon,
    Rozmus Piotr,
    Wis Aleksander,
    Zarzycka Ewa.

 

 

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w kadencji 2002-2006 w dziedzinie ochrony środowiska, na które w okresie kadencji przeznaczono kwotę ok. 8.055.332 zł należą:

1) wykonanie modernizacji sieci wodociągowej gminy - długość ok. 85 km – wartość – ok. 3.000.000 zł;
2) wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytnica- długość 13,2km,przepompownie 5 szt. ,wartość – 1.284.283 zł;
3) wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilczy Las – długość 4,8 km, przepompownie 1 szt. ,wartość – 470.645 zł;
4) wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurków – długość7,8 km, przepompownie 1 szt., wartość – 770.396 zł;
5) wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wartowice – długość 9,8 km, przepompownie 2 szt. , wartość – 1.036.753 zł;
6) wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie powojskowym w Szczytnicy - długość 2,7 km, przepompownie – 2 szt., wartość – 554.939 zł;
7) budowa kanalizacji burzowej na terenie powojskowym w Szczytnicy – długość 1,14 km , wartość – 250.000 zł;
8) budowa sieci wodociągowej na terenie powojskowym w Szczytnicy – długość – 2,36km, zbiorniki retencyjne – 2 szt., wartość – 368.316 zł;
9) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – wartość –ok.250.000 zł;
10) wykonanie rowów melioracyjnych i przepustów – wartość – ok.70.000 zł.

Na realizację zadań w zakresie poprawy oświetlenia ulicznego Gmina przeznaczyła kwotę 373.229 zł wykonując:

1) Warta Bol. długość 1057mb, ilość punktów świetlnych – 29;
2) Iwiny – długość 867mb, ilość punktów świetlnych – 16;
3) Tomaszów Bol. – długość 901mb, ilość punktów świetlnych – 14;
4) Lubków – długość 200mb, ilość punktów świetlnych – 3;
5) Wilczy Las – długość 77mb, ilość punktów świetlnych -9;
6) Szczytnica – długość 153mb, ilość punktów świetlnych – 1;
7) Szczytnica (teren powojskowy) – długość 2 km, ilość punktów świetlnych – 37

Modernizacja dróg w latach 2002-2005 objęła wykonanie następujących odcinków drogowych:

1) Raciborowice – dł. 2520mb/2144m2,wartość – 296.216,52 zł;
2) Jurków – dł. 590mb, wartość – 59.391,38 zł;
3) Iwiny – dł. 1771mb/ 1.463,5m2, wartość – 270.679,83 zł;
4) Lubków – dł. 1.825mb/980m2, wartość – 219.396,49 zł;
5) Wartowice – dł. 1.070mb , wartość – 102.043,01 zł;
6) Wilczy Las – 350 mb , wartość – 46.837,75 zł;
7) Warta Bol. - 1.400 mb/ 2.670m2, wartość – 232.823,66 zł;
8) Tomaszów Bol. - dł. 1.007 mb/2030m2, wartość – 159.882,28 zł;
9) Szczytnica – dł. 1297,50mb , wartość – 169.602,41 mb.

A w samym 2006 roku wykonano:

1) drogi gminne i parkingi ( Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Szczytnica, Wartowice , Iwiny, Lubków, Tomaszów Bolesławiecki ) – ok. 5 km- wartość – 590.000 zł;
2) drogi powiatowe – (Lubków – Iwiny – ok.2,5 km; Warta Bol. – Tomaszów Bol. – ok. 3 km wraz z mostem ; Raciborowice Górne – Sędzimirów – ok. 3 km ) – wartość zadań – 2.350.000 zł;
3) drogi wojewódzkie - Warta Bolesławiecka – Łaziska – Iwiny – ok. 2 km – wartość – 600.000 zł.

W ostatnim roku kadencji wybudowany został także chodnik o długości 500 mb. w Warcie Bolesławieckiej, a jego koszt wyniósł 480 tys. zł.

Łączna wartość wydatkowanych środków – 5.576.873,33 zł.

Na inwestycje skierowane do oświaty gminnej przeznaczono w trakcie kadencji środki w łącznej kwocie 1.825.250 złotych, wykonano:

1) modernizację kotłowni w SP Raciborowice (przebudowa ogrzewania z tradycyjnego na gazowe) - wartość: 108.850 zł;
2) modernizację kotłowni w SP Tomaszów Bol. (przebudowa ogrzewania z tradycyjnego na gazowe ) – wartość: 96.277 zł;
3) budowę sali gimnastycznej przy SP Tomaszów Bol. – wartość – 1.184.123;
4) zakup autobusu dla gimnazjum – 436.600 zł .

W dziedzinie ochrony zdrowia w latach 2002-2006 wykonane były następujące zadania:

1) Raciborowice Górne – modernizacja Ośrodka Zdrowia – budowa łącznika, wymiana instalacji grzewczej, zakup nowego pieca c.o. – wartość: 499.846 zł;
2) Tomaszów Bol. - wykonanie remontu w Ośrodku Zdrowia- wartość: 48.000 zł (placówka niepubliczna);
3) Warta Bol. – adaptacja pomieszczeń SP na Ośrodek Zdrowia- wartość: 266.379zł;
4) Iwiny – remont Ośrodka Zdrowia ( wymiana okien) – wartość – 10.000 zł.

Łączna wartość wydatkowanych środków - 824.225 zł.

W dziedzinie kultury i sportu zrealizowano w okresie kadencji zadania o łącznej wartości 1.307.032 zł, a były to:

1) Iwiny – budowa Świetlicy Wiejskiej – wartość: 336.521 zł;
2) Wilczy Las – budowa Świetlicy Wiejskiej – wartość: 358.957 zł;
3) Raciborowice Górne – remont Świetlicy Wiejskiej – wartość: 303.660 zł;
4) Raciborowice Górne – remont Stadionu Sportowego – wartość: 45.000 zł;
5) Tomaszów Bol.- modernizacja kotłowni w GCK (przebudowa ogrzewania z tradycyjnego na gazowe) – wartość: 87.894 zł;
6) Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na basen – wartość 80.000zł;
7) Rozbudowa i remont Świetlicy Wiejskiej w Jurkowie – wartość – 80.000 zł;
8) Wykonanie trybun – boisko Iwiny – wartość – 15.000 zł.


V kadencja samorządu 2006-2010

Skład Rady Gminy tworzą następujący radni:

Maksymczyk Adam – Przewodniczący Rady Gminy,
Borucki Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Lisiewicz Zenon - Wiceprzewodniczący Rady Gminy,

Członka Jan - Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,
Łasica Władysław - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Szymkiewicz Lesław - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
Zarzycka Ewa - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych,
Tokarczuk Jan Zbigniew - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu i Handlu.

Pozostali radni:

Bogdański Jerzy
Dziedziczak Roman
Haniszewski Franciszek
Kulig Ewa
Marcinów Janusz
Osip Franciszek
Wis Aleksander

Najważniejszym zadaniem roku 2007 była przebudowa dróg przebiegających przez teren gminy – zarówno gminnych, jak i pozostających w zarządzie innych instytucji.

Na budowę dróg gminnych wydatkowane zostały środki w łącznej kwocie 1.744 tys. złotych, z których aż 435 tys. zł stanowiły środki pozyskane z zewnątrz. Za powyższą kwotę wybudowane zostały m.in. drogi wewnętrzne na terenie osiedla pojarowskiego w Szczytnicy, drogi dojazdowe do zabudowań w Tomaszowie Bol. i w Raciborowicach Dolnych i Górnych, Lubkowie, Warcie Bol. oraz parking przy Cmentarzu Komunalnym w Raciborowicach Górnych o łącznej długości ok. 6,5 km i powierzchni 650m2.

Ważnym zadaniem roku 2007 była również poprawa nawierzchni dróg powiatowych. Środki budżetu gminy przeznaczono na przebudowę drogi w Raciborowicach Dolnych wraz z odwodnieniem i chodnikami. Gmina pomogła również finansowo Starostwu w odnowieniu nawierzchni drogi w centrum Tomaszowa Bol. zniszczonej przez parkujące ciężarówki. Koszt zadań to kwota 1.307 tys. zł, z której tylko około 30% stanowiły środki budżetu powiatowego.

Kolejnym ważnym zadaniem była poprawa nawierzchni dróg wojewódzkich, a szczególnie odcinka w Iwinach od osiedla II do mostu. Zadanie w kwocie 680 tys. zł wykonano ze środków budżetu gminy z 50% działem środków finansowych z zewnątrz.

Kolejnym ważnym zadaniem chroniącym przed podtopieniami były prace w zakresie melioracji, polegające na odtworzeniu i oczyszczeniu rzeki Bobrzycy w Raciborowicach oraz Osiki w Warcie Bol. To zadanie Gmina finansuje w ramach współpracy z Zarządem Melioracji we Lwówku Śl., a jego koszt to 15 tys. zł po stronie Gminy i 15 tys. zł po stronie Zarządu.

Poza powyższymi zadaniami godnymi przytoczenia są również działania Gminy, w wyniku których w 2007 roku dokonano:
1) zakupu ciągnika z przyczepą dla GZGK za kwotę 140 tys. zł;
2) zakupu kosiarki ciągnikowej dla GZGK – 23,8 tys. zł;
3) zakupu samochodu marki Dacia Logan dla Urzędu – 50 tys. zł;
4) remontu Remizy Strażackiej w Raciborowicach Górnych z wymianą bramy – 15 tys. zł;
5) remontu dachu w SP w Raciborowicach Dolnych – 216,4 tys. zł;
6) remontu dachu w SP w Iwinach – 174,8 tys. zł;
7) remontu dachu w starej części Ośrodka Zdrowia w Raciborowicach Górnych – 80 tys. zł;
8) wymiany starych lamp oświetlenia ulicznego w Raciborowicach – 20 tys. zł;
9) przydziału dwóch mieszkań dla dorosłych dzieci z domów dziecka – mieszkańców Raciborowic;
10) przekazania pomieszczeń piwnicznych do dyspozycji młodzieży osiedli w Iwinach;
11) organizacji kolonii letnich dla 170 dzieci, z udziałem 10 dzieci z zaprzyjaźnionej Gminy GÖDA.

Rok 2008 to kolejny okres inwestycji drogowych - Gmina przebudowała 3,05 km dróg powiatowych i wybudowała 1,1 km chodnika w Tomaszowie Bol. Poprawiona została nawierzchnia na drogach wojewódzkich na odcinku 3,67 km, a chodnik w Warcie Bolesławieckiej został wydłużony o kolejne 0,5 km.

W inwestycjach na drogach gminnych Gmina nastawiła się na utwardzenie terenów przyległych do obiektów komunalnych, i tak wykonano:
1) parking przed Ośrodkiem Zdrowia w Raciborowicach Górnych za kwotę 27 tys. zł;
2) parking przy Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych za kwotę 80 tys. zł;
3) parkingi dla Szkoły i boiska w Tomaszowie Bolesławieckim za kwotę 115 tys. zł;
4) poszerzono i poprawiono nawierzchnię parkingu przed Domem Kultury w Tomaszowie Bol. za kwotę 17 tys. zł;
5) przebudowano 0,9 km odcinka drogi od kościoła w Tomaszowie Bol. za kwotę 200 tys. zł;
6) przebudowano drogę w Szczytnicy w kierunku od osiedla do wsi o długości 1,5 km za kwotę 372 tys.zł.

Ogółem, z budżetu Gminy, na budowę dróg w roku 2008 wydano 2.766 tys. zł na budowę dróg, w tym 805 tys. zł na drogi gminne, 1000 tys. zł na drogi powiatowe i 961 tys. zł na drogi wojewódzkie.

W działaniach na rzecz ochrony środowiska samorząd zainwestował w 2008 roku łącznie 2.235 tys. zł. Z tych środków gmina zakupiła za kwotę 400 tys. zł pojemniki do segregacji odpadów stałych, z których 200 tys. zł stanowiły środki pozyskane z WFOŚiGW w Legnicy. Za kwotę 420 tys. zł zakupiono nową śmieciarkę, a systemem gospodarczym, pracownicy z grupy interwencyjnej Urzędu wybudowali za około 400 tys. zł nową halę, w której w przyszłości umieszczona będzie linia sortownicza do segregacji odpadów. Kosztorys inwestorski budowy hali wyniósł 1,6 mln. zł.

Na gospodarkę odpadami stałymi Gmina w 2008 wydała 1.220 tys. złotych, a podstawowym celem tych inwestycji jest ograniczanie ilości odpadów, jakie trafiają na wysypisko, co jest realizacją niezwykle ważnych zadań dla przyszłości następnych pokoleń mieszkańców naszej Gminy, a wynika z założeń podpisanych przez Polskę umów z UE.

Poza wymienionymi powyżej zadaniami, GZGK w Lubkowie wykonał zadanie związane z zakończeniem kanalizacji deszczowej na osiedlu w Szczytnicy, instalując separator lamelowy oraz system rozsączający wody deszczowe za kwotę 160 tys. zł. Zmodernizowane zostały przepompownie ścieków poprzez montaż nowoczesnych pomp oraz monitoringu całego systemu za kwotę 150 tys. zł z budżetu Gminy i 55 tys. zł z budżetu Zakładu.
Gmina prowadziła także intensywne działania poszukiwawcze nowych ujęć wody pitnej, na które wydano środki w kwocie 245 tys. zł uzyskując nowe studnie w Wartowicach i tzw. Lubkówku. W 2008 roku rozpoczęty został proces rekultywacji wysypiska odpadów w Warcie Bolesławieckiej, na który wydano 35 tys.zł.

Szkoły gminne w 2008 roku posiadały pełne zabezpieczenie finansowe, a Gmina z budżetu dołożyła do kosztów utrzymania oświaty
1,729 tys. zł, z czego do zadań własnych ok. 659.742 zł. Realizując potrzeby rodziców, Gmina uruchomiła punkt przedszkolny „BAJKA” w budynku Szkoły Podstawowej w Raciborowicach Dolnych.
W roku 2008 roku nastąpiły zmiany na stanowiskach dyrektorów szkół: w wyniku konkursu dyrektorem Szkoły Podstawowej w Iwinach została pani Elżbieta Marzena Koryluk – Sowa, a dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Raciborowicach Dolnych przedłużono funkcję o kolejną kadencję.
Jak corocznie, Gmina przeznaczyła środki na organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej, z których skorzystało 147 dzieci przy dofinansowaniu 87.251 zł z budżetu Gminy.

Na utrzymanie sprawności cieków wodnych gmina przekazała 20 tys. zł, w ramach których oczyszczono rzekę Bobrzycę w Iwinach i Raciborowicach oraz Osikę w Warcie Bolesławieckiej – łączny koszt prac zamknął się kwotą 45 tys. zł.

Gmina corocznie czyni starania w celu poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych. W roku 2008 opracowane zostały wnioski aplikujące o środki finansowe z funduszy unijnych:
1) na drogę Lubków – Wilczy Las – odrzucony z powodu braku środków;
2) na remont świetlicy w Iwinach – dwukrotnie odrzucony – brak środków;
3) na remont świetlicy Tomaszów Bol., Jurków - brak środków;
4) remonty szkół Iwiny, Raciborowice D. - brak środków;
5) budowę basenu w Iwinach - brak środków;
6) na program „Uczeń na wsi” pilotowany przez PFRON – pozytywnie – 23 tys. zł dla 29 uczniów niepełnosprawnych;
7) na „Promocję integracji społecznej” – wniosek złożony przez GOPS uzyskał wsparcie kwotą 120 tys. zł;
8) na nagłośnienie obiektów kultury – pozytywnie, Gmina otrzymała 10 tys. zł;
9) na program „Kształcenie na odległość” – gmina otrzymała 2 pracownie komputerowe oraz refundację kosztów uruchomienia programu – łącznie 80 tys. zł.

W roku 2009 zostały wykonane następujące inwestycje:

1. W ramach modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy w roku 2009 wykonane zostały następujące zadania:

 • droga tzw. transportu rolniczego w Warcie Bolesławieckiej (równoległa do drogi wojewódzkiej 363 – obok posesji p.Pomykały) o długości 810 mb. za kwotę 250 tys. zł., wraz z pozyskaną z Urzędu Marszałkowskiego dotacją na tego typu drogi w wysokości 97 tys. zł ;
 • przebudowa 500 mb. drogi w Raciborowicach Górnych nr 339/1 i 339/2 (wzdłuż koryta rzeki Bobrzyca) za kwotę 107 tys. zł, z pozyskaniem środków w wysokości 76 tys. zł z MSWIA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które dotknęły Gminę w 2006 roku ;
 • modernizacja drogi wewnętrznej przy Gimnazjum w Iwinach wraz z miejscem na parkowanie pojazdów samochodowych za kwotę 52 tys. zł  ;
 • parking przy przedszkolu w Iwinach za kwotę 27 tys. zł ;
 • budowa chodnika przy drodze gminnej w Lubkowie o długości 300 mb. za kwotę 65 tys. zł ;

Łącznie na drogi gminne w roku 2009 zostały przekazane środki w kwocie 520 tys. zł, z czego 20 tys. zł to koszty nadzoru inwestorskiego, prac geodezyjnych i projektowania.

 

  2. W ramach dofinansowania z budżetu gminy zostały wykonane następujące zadania na drogach powiatowych:

 • przebudowa drogi powiatowej nr 2272D i 2275D od autostrady do Tomaszowa Bol. (do skrzyżowania z drogą krajową nr 94), wykonana w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (tzw. schetynówka) - kwota dofinansowania wyniosła 813 tys.zł, przy całkowitym koszcie budowy wynoszącym 1.539 tys.zł;
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 227D w Iwinach o dł. 600mb - za kwotę 97 tys.zł;

łącznie na drogi i chodniki powiatowe Gmina wydała kwotę 910 tys.zł.

Ogółem w 2009 roku na terenie gminy zostały zmodernizowane drogi za łączną kwotę 2.157 tys.zł. Środki pozyskane przez Gminę na modernizację dróg wyniosły kwotę 171 tys.zł.

 

3. Na remonty obiektów oświatowych Gmina wydała:

 

117 tys.zł - remont toalet w Szkole Podstawowej w Tomaszowie Bol.;

 • 175 tys.zł - remont Szkoły Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej;
 •   35 tys.zł - remonty w Gminnym Zespole Szkół w Iwinach (szkoła + przedszkole);
 •   16 tys.zł - wymiana okien w Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych;
 •   50 tys.zł - remont dachu w Szkole Podstawowej w Szczytnicy

Wielkość środków pozyskanych z zewnątrz wyniosła kwotę 76,5 tys.zł.

  4. Świetlice wiejskie:

 • rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Szczytnicy (zakończenie budowy w roku 2010) - budowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013; całkowita wartość inwestycji: 716.750,00zł, wartość dofinansowania z PROW: 293.750,00zł, środki Gminy Warta Bolesławiecka: 423.000,00zł.;
 • remont świetlicy w Tomaszowie Bol. - 35.508,23zł, w tym 15 tys.zł wynosi dofinansowanie z programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej;
 •   remont świetlicy na osiedlu II w Iwinach - 217.114,30zł i zagospodarowanie placu (parking i podjazd dla niepełnosprawnych) za kwotę 88.408,03zł.

  3. Obiekty sportowe:

 • "Moje boisko Orlik 2012" w Warcie Bolesławieckiej (kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzą: boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, zaplecze sanitarno-szatniowe - wartość inwestycji 1.100.386,00zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 333 tys.zł i z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333 tys.zł;
 • rozbudowa szatni sportowej przy świetlicy w Raciborowicach Górnych - 41.370,55zł;
 • rozbudowa szatni sportowej przy świetlicy na osiedlu II - 73.741,93zł.

 

4. Ośrodki zdrowia:

 • remont Ośrodka Zdrowia w Raciborowicach Górnych (wykonanie ocieplenia ścian, elewacja, podjazd dla osób niepełnosprawnych) - 74.933,46zł.

 

 

Wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska  ogółem wyniosło 2.612 tys. zł. M.in. Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

 •   35 tys. zł. – ujęcie wody pitnej w Lubkowie tj. wykonanie odwiertów, instalacji elektrycznej,
 • 123 tys. zł. – ułożenie wodociągu między Lubkowem i Wilczym Lasem,
 •   63 tys. zł. – rozbudowa nowej sieci wodociągowej do nowo budowanych budynków w Gminie,
 •   84 tys. zł. – budowa sieci kanalizacji ściekowej od części wsi Lubkowa tzw. Lubkówka do Wilczego Lasu (1866 mb),
 • 618,3 tys. zł. – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bol. (cz.biologiczna),
 •   50 tys. zł. – wykonanie tzw. kanału ulgi z przepompowni Tomaszów Bol.,
 • 405 tys. zł. – zakup linii sortowniczej (projekt i urządzenia),
 •   78 tys. zł. – budowa hali garażowo – magazynowej,
 • 156 tys. zł. – utwardzenie placów i dróg wewnętrznych na terenie GZGK w Lubkowie,
 •     7 tys. zł. – modernizacja kanalizacji w Szczytnicy,
 • 308 tys. zł. – zakup nowej ładowarki dla GZGK,
 • 234 tys. zł. - zakup nowej koparko - ładowarki dla GZGK,
 •   23,5 tys. zł. – wykonanie dokumentacji na sieć wodno – kanalizacyjną Lubkówek – Wilczy Las.

(Wykorzystano fragment Książki aut. Małgorzata Kwiatkowska-Sekretarz Gminy)

 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "64" ["menu_id"]=> string(3) "107" ["page"]=> string(1) "2" }