Charakterystyka wsi Warta Bolesławiecka

Wieś Warta Bolesławiecka jest jednym z 10 sołectw Gminy Warta Bolesławiecka położoną centralnie w środkowej części gminy. Wieś zajmuje obszar o powierzchni 1 122.40 ha co stanowi 10,2% powierzchni gminy.

Ogólnie teren gminy należy do makroregionu Nizina Śląsko-Łużycka oraz do makroregionu Pogórze Zachodniosudeckie. Gmina ma wydłużony kształt o długości 15 km – południkowo i szerokości 7 km – równoleżnikowo, a droga biegnąca przez Wartę Bolesławiecką w kierunku Bolesławca wyznacza je podział gminy na dwa obszary fizycznogeograficzne.

Północną część gminy, a tym samym i wsi Warta Bolesławiecka obejmuje mikroregion Wysoczyzna Chojnowska, stanowiący część mezoregionu Równina Chojnowska.

Południowa część należy już do Pogórza Zachodniosudeckiego, do mezoregionu Pogórze Kaczawskie i makroregionu – Pogórze Bolesławieckie.
Przez teren Warty Bolesławieckiej przepływa potok Osika – lewobrzeżny dopływ Bobrzycy, który wpływa do niej już poza obrębem wsi.
Wieś od strony północnej graniczy z Tomaszowem Bolesławieckim, od strony wschodniej – z Lubkowem i Iwinami, a od strony południowej z Raciborowicami Dolnymi i Wartowicami. Strona zachodnia wsi graniczy z gminą Bolesławiec.

Obręb wsi Warta Bolesławiecka zajmuje powierzchnię 1.122,40 ha, co stanowi 10,2% ogólnej powierzchni Gminy Warta Bolesławiecka. Obszar wsi leży w zasięgu dwóch genetycznie różnych jednostek fizycznogeograficznych, co w efekcie daje zróżnicowane cechy hipsometryczne rzeźby terenu. Do linii od Łazisk przez Wartę Bol. do Lubkowa średnie wysokości utrzymują się w granicach 180-190 m npm.

Teren jest tu po części lekko lub średnio pofałdowany, po części płaski, pokryty piaskami akumulacji polodowcowej. Jako wysoczyzna morenowa porozcinana jest licznymi dolinkami denuncjacyjnymi. Teren jest w większości słabo zalesiony, użytkowany głównie rolniczo. Część południowa wsi jest równiną terasy akumulacyjnej zlodowacenia środkowopolskiego. Na tym terenie występują głazy narzutowe, których w Warcie Bol. odnotowujemy 3 położone grupowo na poboczu drogi, na zachód od bloków mieszkalnych przy drodze wjazdowej nr 363 z Bolesławca: 1) głaz Stróż mierzący w obwodzie 400 cm o wysokości 80 cm, 2) głaz bez nazwy mierzący w obwodzie 400 cm o wysokości 80 cm, 3) głaz bez nazwy mierzący w obwodzie 400 cm o wysokości 90 cm.

Pod względem budowy geologicznej obszar całej gminy należy do Niecki Północnosudeckiej. Teren Warty Bolesławieckiej to głównie czwartorzędowe o charakterze piaszczystym lub piaszczysto-żwirowym. Na linii Warta Bol. – Bolesławiec w kierunku północnym leżą iły warwowe.

Atrakcyjność turystyczna całej gminy należy raczej do przeciętnych, a to przekłada się na poszczególne miejscowości w gminie. Walorami sprzyjającymi turystyce gminnej są przebiegające przez jej teren szlaki turystyczne, jeden z nich – żółty przebiega przez teren Warty Bolesławieckiej, pokazując w ten sposób najciekawsze walory krajobrazu, pomniki przyrody ożywionej – jak np. dąb Dionizy i nieożywionej – głazy narzutowe oraz obiekty zabytkowe – m.in. Złoty młyn. Ogółem w Warcie Bolesławieckiej zarejestrowanych jest 14 pomników przyrody ożywionej, 3 pomniki przyrody ożywionej i jeden park (obecnie własność prywatna).

 

 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "37" ["menu_id"]=> string(2) "65" ["page"]=> string(1) "2" }