Perspektywy rozwoju gminy

Władze Gminy Warta Bolesławiecka, pomimo wielu już osiągnięć, nie zamierzają spocząć na laurach. Wykonywanie inwestycji infrastrukturalnych trwa nadal, pomimo że dla kogoś z zewnątrz – wszystkie niezbędne zostały już wykonane.

Przyjęte przez Gminę Warta Bolesławiecka: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013, Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Plany Odnowy Miejscowości na lata 2007-2013 opracowane dla Raciborowic Dolnych i Górnych, Tomaszowa Bolesławieckiego, Iwin i Szczytnicy oraz zatwierdzona w grudniu 2008 roku strategia Rozwoju Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2009-2013 (dostępne na www.bip.wartaboleslawiecka.pl) zawierają realizację najważniejszych dla Gminy zadań sprzyjających jej rozwojowi w trzech podstawowych sferach jej działalności: przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Wykonanie wielu zadań częściowo wymuszają zmiany w obowiązujących przepisach prawa, ale też postęp technologiczny, co w powiązaniu z regulacjami unijnymi wpływa na ukształtowanie procesów decyzyjnych władz Gminy w dziedzinie planów jej rozwoju.

Przyjęte w ostatnim z materiałów strategicznych podstawowe kierunki rozwoju skupiają się na:

  1. budowaniu konkurencyjnej gospodarki Gminy, dającej stałe miejsca pracy jej mieszkańcom;
  2. wspieraniu działań na rzecz szeroko rozumianych usług społecznych dla mieszkańców;
  3. równoważeniu rozwoju gospodarczego we wszystkich jednostkach pomocniczych gminy poprzez ukierunkowane działania inwestycyjne.

Tak więc najbliższe lata to dalsze działania na rzecz poprawy stanu środowiska Gminy. Jednym z podstawowych jest realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia w wodę i poprawę jakości wód, ukierunkowana na poszukiwanie nowych ujęć wody pitnej. Takie zadanie realizowano już w 2008 r. z pozytywnych skutkiem w Lubkowie (dokładnie w tzw. Lubkówku przysiółku wsi) i Wartowicach i niestety bez pozytywnego efektu z powodu osuwania się ziemi w Raciborowicach Dolnych.

W dziedzinie gospodarki wodno-kanalizacyjnej prowadzone będą głównie prace mające na celu zmodernizowanie oczyszczalni ścieków, w tym w celu zagospodarowywania osadu, a także budowie nowych odcinków sieci kanalizacji ściekowej.

Ważnym na przyszłość zadaniem Gminy są inwestycje w dziedzinie zagospodarowania odpadów, co wiąże się z koniecznością budowy linii sortowniczej – prace przybliżające efekt końcowy sortowania odpadów już rozpoczęto w 2008 roku.

Nadal prowadzone będą zadania poprawiające jakość infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2007 roku Gmina wykonała inwestycję polegającą na poszerzeniu o 5 mb istniejącej drogi. Takie jak powyższe oraz poprawiające jakość nawierzchni dróg inwestycje, będą realizowane w kolejnych latach i zdecydowanie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych prowadzone będą dalsze inwestycje budowy chodników przy drogach wojewódzkich i powiatowych, a w następnej kolejności – gminnych. Te kosztowne zadania na drogach nie będących w zasobach Gminy, realizowane są corocznie ze znacznym udziałem finansowym budżetu własnego. 

Zmieniające się technologie i potrzeby powodują konieczność dalszych inwestycji bazy oświatowej, pomimo jej dużego doinwestowywania począwszy od 1994 roku. Działania przyszłych lat skierowane zostaną na rzecz poprawy infrastruktury towarzyszącej, a więc modernizacji boisk szkolnych, w tym boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Iwinach oraz realizację budowy boiska o sztucznej nawierzchni w ramach rządowego programu „Moje boisko ORLIK 2012” w Warcie Bolesławieckiej. Na lata 2010-2012 przesunięte zostało w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadanie budowy basenu krytego przy Gimnazjum w Iwinach. 

Nadal będą prowadzone remonty i prace modernizacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjum wraz z ukierunkowaniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych i roboty termomodernizacyjne. 

Gmina kontynuuje realizację inwestycji tworzącej bazę do prowadzenia działalności przez społeczności lokalne. Stan techniczny świetlicy w Szczytnicy zdecydował o podjęciu decyzji o budowie nowego obiektu sąsiadującego z działającą Szkołą Podstawową. Wykonany projekt techniczny daje możliwość jednoczesnego rozwiązania dwóch problemów lokalowych: świetlicy dla mieszkańców wsi i poszerzenia bazy dla zajęć edukacyjnych placówki oświatowej. 

Innym ważnym zadaniem są plany przebudowy Kina „Kujawy” w Raciborowicach Dolnych w celu przystosowania go do potrzeb mieszkańców sołectwa. Dla tej dużej społeczności tworzonej przez połączone sołectwa Raciborowic Dolnych i Górnych, jedna świetlica wiejska nie zabezpiecza potrzeb – szczególnie w czasie, gdy uroczystości rodzinne przenoszone są poza dom, czy mieszkanie. Ujęcie przebudowy obiektu kina jest realizacją oczekiwań mieszkańców sołectwa.

Zapewne w najbliższych latach Gmina będzie musiała zająć się problem opieki dla najmłodszych mieszkańców Gminy – poprawiająca się sytuacja na rynku pracy stwarza problemy z miejscami opieki dla maluchów – prawdopodobnie Gmina będzie wspierać działania np. stowarzyszeń , które podejmą się realizacji tego zadania przy wsparciu środków unijnych, z wykorzystaniem wolnych zasobów mienia oświatowego Gminy.

Bogacące się społeczeństwo będzie oczekiwało szerokiej oferty kulturalno-sportowej. Ważnym więc kierunkiem działań Gminy będzie więc utrzymanie na dobrym poziomie istniejących placówek kulturalno-sportowych oraz ich bieżąca modernizacja, ale też poszerzanie oferty kulturalno-sportowej realizowanej przez Gminne Centrum Kultury. Ciekawą dla społeczności lokalnej, a szczególnie dla młodzieży, są utworzone w dwóch miejscowościach Gminy „centra kształcenia na odległość”. Komputery i oprogramowanie, jakie dostarczono Gminie w ramach realizacji programu, pozwalają na prowadzenie różnych zajęć dla dzieci i młodzieży, lecz także dla mieszkańców z grup wiekowych 40+ ,czy 50+.

Podstawowym zadaniem Gminy jest wspieranie rozwoju działających już w Gminie podmiotów gospodarczych oraz pozyskiwanie nowych. Jednym z przyjętych celów jest utworzenie „parku przemysłowego” na terenach przemysłowych pozostałych po działalności Zakładów Górniczych „Konrad” w Iwinach i stworzenie ułatwień komunikacyjnych dla potencjalnych inwestorów na wolnych jeszcze terenach. Ważnym dla Gminy zadaniem jest wspieranie działań KGHM „Polska Miedź” skierowanych na poszerzenie rejonów wydobycia rudy miedzi, w tym złóż w Wartowicach. Podobne działania prowadzone są i będą prowadzone w oczekiwaniu na uruchomienie działalności na bazie zasobów margli i wapieni w Raciborowicach (Dolnych i Górnych).

Nie bez znaczenia jest też aktywność Gminy w promocji działających podmiotów oraz tworzenie ofert ulg i zwolnień w systemie istniejących ulg i preferencji podatkowych.

Gmina Warta Bolesławiecka od 1993 roku figuruje w wykazie – dawniej gmin, a obecnie powiatów o wysokim bezrobociu strukturalnym. To spowodowało powstanie grupy kiedyś tylko osób, a obecnie już całych rodzin, które pozostają w stanie długotrwałego bezrobocia. Do tej grupy bezrobotnych muszą być skierowane propozycje ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które miałyby przywrócić tych ludzi do grupy aktywności zawodowej. To jedno z najtrudniejszych zadań w dziedzinie pracy socjalnej.

Inne to organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych, staży absolwenckich, uzależnianie udzielania świadczeń pomocy społecznej od różnych form aktywności zawodowej np. poprzez organizację miejsc prac społecznie-użytecznych. Tej grupie społeczności należy udzielać różnych form pomocy szczególnie pomagających w poszukiwaniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przywracających osoby długotrwale bezrobotne na rynek pracy, umiejętnego wykorzystania wiedzy o instrumentach rynku pracy i jego możliwościach.

Dla zapewnienia płynnego rozwoju społecznego niezbędne będą działania skierowane na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności mieszkańców Gminy, a także zwiększanie szans na zatrudnienie osób mających – z różnych przyczyn - utrudniony dostęp do rynku pracy. Jednym z działań, które będą wspomagać ten kierunek prac będzie przebudowa infrastruktury informatycznej administracji publicznej i samorządowej dla szerszego dostępu do e-usług.

To kilka z ciągle zmieniającej się oferty rozwoju i działań inwestycyjnych w przyszłości Gminy Warta Bolesławiecka. W opisie wybrałam tylko najciekawsze, moim zdaniem, zaplanowane do realizacji w najbliższych latach.

Pełny zapis przewidywanych do zrealizowania zadań inwestycyjnych i innych działań władz Gminy zawierają dokumenty strategiczne, które wymieniłam powyżej, bez których działania władz Gminy byłyby chaotyczne, a wykorzystanie środków bogatego przecież budżetu Gminy – przypadkowe.

Małgorzata Kwiatkowska – Sekretarz Gminy

 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(1) "3" ["menu_id"]=> string(2) "14" ["page"]=> string(1) "2" }