Charakterystyka wsi Iwiny

Wieś leży przy Bobrzycy 12 km na południowy wschod od Bolesławca.

Dawniej Iwiny podzielone były na trzy części: Ober Mittlau, Mittel Mittlau i Nieder Mittlau - czyli częścią Górną(południową), Średnią i Dolną (północną). Jak możemy zauważyć wyznacznikiem tych nazw był bieg Bobrzycy, czyli części wsi położoną w górnym biegu potoku nazywano górną, zaś w dolnym biegu odpowiednio dolną. Po wojnie podział ten nie został na stałe zachowany i całą osadę nazywano oficjalnie Iwiny.

Obręb wsi Iwiny zajmuje powierzchnię 1.218,09 ha, co stanowi 11,1% ogólnej powierzchni Gminy Warta Bolesławiecka. Obszar wsi leży w zasięgu dwóch genetycznie rożnych jednostek fizycznogeograficznych, co w efekcie daje zróżnicowane cechy hipsometryczne rzeźby terenu. Do linii od Łazisk przez Wartę Bol. do Lubkowa średnie wysokości utrzymują się w granicach 180-190 m npm.

Teren jest tu po części lekko lub średnio pofałdowany, po części płaski, pokryty piaskami akumulacji polodowcowej. Jako wysoczyzna morenowa porozcinana jest licznymi dolinkami denuncjacyjnymi. Teren jest w większości słabo zalesiony, użytkowany głownie rolniczo. Część południowa wsi jest równiną terasy akumulacyjnej zlodowacenia środkowopolskiego. Cała
pozostała część obszaru to równina terasy akumulacyjnej zlodowacenia środkowopolskiego. Strefa pogórza nie zaznacza się gwałtowną zmianą charakteru rzeźby, lecz pojawiają się pojedyncze wzniesienia, z charakterystyczną równoleżnikową strukturą wzniesień i obniżeń wykorzystywanych przez rzekę Bobrzyca, płynącą asekwentnie do struktury geologicznej starszego podłoża.
Pod względem budowy geologicznej obszar całej gminy należy do Niecki Północnosudeckiej. Teren Iwin to głownie czwartorzędowe o charakterze piaszczystym lub piaszczysto-żwirowym. W kierunku północno-wschodnim od Iwin występuje zachodnia część Wału Okmiańskiego rozciągniętego na długości 10 km. w kierunku południowo-północnym. Wał ma nie do końca wyjaśnioną genezę budowy podłoża – na jego powierzchni znajdują się osady plejstoceńskie: piaski i żwiry kemow i teras kemowych, przykryte niekiedy glinami. Występuje tu wyraźnie erozyjny charakter rzeźby terenu. Atrakcyjność turystyczna całej gminy należy raczej do przeciętnych, a to przekłada się na poszczególne miejscowości w gminie. Walorami sprzyjającymi
turystyce gminnej są przebiegające przez jej teren szlaki turystyczne, jeden z nich – czarny przebiega przez teren Iwin, rozpoczynając swój bieg w Okmianach a kończąc na Grodźcu. Piesi turyści mogą podziwiać najciekawsze walory krajobrazu, pomniki przyrody ożywionej, szczególnie licznie występujące na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Grodziec” oraz
nieliczne obiekty zabytkowe. Ogółem w Iwinach zarejestrowany jest jeden pomnik przyrody ożywionej i jeden park zabytkowy będący własnością gminy.

Działające do niedawna we wsi Zakłady Górnicze „KONRAD” w Iwinach były przez lata powojenne fundamentem rozwoju gminy Warta Bolesławiecka. Historia tej kopalni sięga końca 1938 roku, w którym rozpoczęto prace przygotowawcze do wydobywania rud miedzi odkrytych tu wcześniej, a potrzebnych przemysłowi III Rzeszy. Była to decydująca chwila w rozwoju Iwin na przestrzeni następnych kilkudziesięciu lat. Na początku przystąpiono do głębienia poźniejszych szybów „Konrad II” i „Konrad I”, a także sąsiednich „Lubichów I” i „Lubichów II”. Po sześciu latach z poziomu 156 metrów szybu „Konrad II” rozpoczęto wydobywanie rudy transportowanej kolejką naziemną do zorganizowanej w pobliskiej wsi Łąka, gdzie zlokalizowana była niewielka huta miedzi. Pozostałe szyby głębiono dalej, i tak „Konrad I” do 143 metrów, zaś „Lubichow I” i „Lubichow II” do 120 i 130 metrów. Dwa ostatnie zostały połączone. W momencie przybycia przedstawicieli polskiej administracji główne szyby kopalni były zalane. Już jednak jesienią 1945 roku powołane przez Ministra Przemysłu Zjednoczenie Przemysłu Cynkowego przejęło we władanie zakłady górnictwa rud miedzi na Dolnym Śląsku, w tym kopalnię Konrad w Iwinach i Lubichów w Lubkowie. Pomimo negatywnych opinii wielu ekspertów poprowadzono prace nad odwodnieniem szybów kopalnianych. W pierwszej kolejności przystąpiono do odwodnienia kopalni K-II. Kopalnię Lubichów odwodniono ostatecznie w marcu 1957 roku.

Iwiny z wyniku działalności górniczej prowadzonej już w latach powojennych stały się najbardziej zurbanizowaną miejscowością naszej gminy. Dla ponad dwu- i półtysięcznej załogi Zakładów Górniczych „Konrad” wybudowano na terenie przyległym do kopalni mieszkania stanowiące obecnie wyodrębnioną jednostkę pomocniczą gminy. Zwiększyło się w ostatnim okresie zapotrzebowanie na działki budowlane na terenie tej wsi, co pozwala sądzić, że również w tej miejscowości nastąpią zmiany w liczbie ludności. Wpływ na powyższe ma pełne uzbrojenie terenu wsi, bliskie sąsiedztwo Bolesławca, bezpośrednie położenie przy drodze wojewódzkiej nr 363 na trasie Złotoryja – Bolesławiec, jak również dobre połączenie z dużymi aglomeracjami jak Wrocław czy Legnica poprzez biegnącą przez teren gminy drogę krajową nr 4 i autostradę A4.
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "18" ["menu_id"]=> string(2) "32" ["page"]=> string(1) "2" }