Władze sołectwa i Osiedla Iwiny

SOŁECTWO stanowi ogół mieszkańców wsi Iwiny. Sołectwo jest jednostką podstawową gminy Warta Bolesławiecka. Z sołectwa wyodrębniona została jednostka podstawowa pod nazwą OSIEDLE IWINY w skład której wchodzi osiedle nr I i osiedle nr II.
Organami sołectwa są:

 1. Zebranie wiejskie – jako organ uchwałodawczy
 2. Sołtys – jako organ wykonawczy

Organizację i zakres działania sołectwa określa STATUT SOŁECTWA uchwalony przez Radę Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwałą Nr XV/94/2000 z dnia 29 lutego 2000r. ze zmianami. (Statut dostępny jest na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej).

Sołtys - Tadeusz Hałuza

Kontakt: tel.kom. 602 867 979

Kompetencje sołtysa

 1. Sołtys przewodniczy zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego uchwały oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów gminy.
 2. Sołtys może upoważnić Przewodniczącego lub członka rady sołeckiej do przewodniczenia obradom zebrania wiejskiego.
 3. Do zadań sołtysa należy w szczególności:
  1. ustalanie porządku obrad zebrania wiejskiego,
  2. powiadamianie mieszkańców o terminie zwołania zebrania wiejskiego,
  3. przygotowanie projektów uchwał zebrania wiejskiego,
  4. wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
  5. gospodarowanie mieniem przekazanym sołectwu,
  6. uczestniczenie w sesjach rady gminy.

Rada sołecka

Przewodnicząca -Justyna Rozmus

Organami OSIEDLA są

 1. Ogólne zebranie osiedla – jako organ uchwałodawczy
 2. Zarząd osiedla – jako organ wykonawczy.

Organizację i zakres działania osiedla określa STATUT OSIEDLA uchwalony przez Radę Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwałą Nr XIII/58/03 z dnia 30 grudnia 2003r. ze zmianami. (Statut dostępny jest na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej).

Zarząd osiedla

Przewodnicząca zarządu - Ewa KULIG

 

 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "17" ["menu_id"]=> string(2) "31" ["page"]=> string(1) "2" }