MAPA PODZIAŁU GMINY na obwody i okręgi wyborcze

MAPA PODZIAŁU GMINY na obwody i okręgi wyborcze

Mapa przedstawia aktualny podział gminy Warta Bolesławiecka na obwody i okręgi wyborcze, wskazuje lokalizację siedzib obwodowych komisji wyborczych.

06-03-2024 więcej

Zapraszamy na SMAKI WIELKANOCY 16.03.2024r.

Zapraszamy na SMAKI WIELKANOCY 16.03.2024r.

Wójt Gminy i Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej zapraszają na SMAKI WIELKANOCY do Domu Kultury w Warcie Bolesławieckiej. 16 marzec 2024r. godz. 12.00 (sobota). W programie: rozstrzygnięcie konkursu na tradycyjną palmę wielkanocną i prezentacja prac, wspólne gotowanie i degustacja potraw świątecznych, występy zespołów "Podgrodzianki" i "Niespodzianki", pokaz rzemiosła wielkanocnego i warsztaty wielkanocne dla dzieci oraz prelekcja poświęcona symbolom wielkanocnym.

05-03-2024 więcej

Program Stypendialny Horyzonty

Program Stypendialny Horyzonty

Tylko do 31 marca uczniowie klas 8 z gminy Warta Bolesławiecka mogą ubiegać się o stypendium na naukę w najlepszych szkołach w Polsce, z którymi współpracujemy. Uczniom z województwa dolnośląskiego proponujemy naukę we Wrocławiu w Liceum Ogólnokształcącym Nr VIII lub Technikum Nr 10 przy Elektronicznych Zakładach Naukowych.

01-03-2024 więcej

Prośba o wypełnienie ankiety

Prośba o wypełnienie ankiety

Niniejsza ankieta skierowana jest do osób pochodzących z obszarów wiejskich (obecnie mieszkających, np. w mieście) i osób mających rodzinę na wsi.

28-02-2024 więcej

Konkurs na TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Konkurs na TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka i Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej zapraszają do konkursu na tradycyjną palmę wielkanocną. Prace należy dostarczyć w dniach 11 - 12 marca 2024r. do Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 16 marca 2024r. o godz. 12.00 w czasie spotkania "Wielkanocne Smaki" w Domu Kultury w Warcie Bolesławieckiej. Oceniane będą: estetyka i kompozycja pracy, staranność wykonania, nawiązanie do tradycji, dobór i różnorodność materiałów. Palma powinna mieć od 1 do 2,5 metra wysokości. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gckwartabol.pl

27-02-2024 więcej

Wójt Gminy apeluje: NIE DAJ SIĘ „NABIĆ W BUTELKĘ”!

Wójt Gminy apeluje: NIE DAJ SIĘ „NABIĆ W BUTELKĘ”!

Coraz częściej dochodzą do mnie sygnały dotyczące nieuczciwych praktyk w zakresie oferowania mieszkańcom współpracy przez firmy zajmujące się wymianą źródeł ciepła i montażem fotowoltaiki. Nierzadko przy okazji przedstawiania swojej oferty pracownicy firm podszywają się pod pracowników gminy lub obiecują, że po montażu instalacji gmina wypłaci im dotację.

23-02-2024 więcej

36 Gminne Spotkanie Kobiet. 7 marzec 2024 godz. 17.00

36 Gminne Spotkanie Kobiet. 7 marzec 2024 godz. 17.00

Wójt Gminy oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na koncert Andrzeja Rosiewicza w ramach 36. Gminnego Spotkania Kobiet - 7 marzec 2024r.  godz. 17.00 Wiejski Dom Kultury w Tomaszowie Bolesławieckim.

22-02-2024 więcej

18 MARCA 2024 RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW

18 MARCA 2024 RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW

Informujemy, że od dnia 18 marca 2024 r. rozpoczyna się tegoroczny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.

22-02-2024 więcej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warcie Bolesławieckiej poszukuje wykonawcy do realizacji zadania pn. Wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu Domu Parafialnego w Warcie Bolesławieckiej nr 35 w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków. Szczegółowe informacje na stronie https://www.parafiawartaboleslawiecka.pl/2024/02/zapytanie-ofertowe/

20-02-2024 więcej

Szanuj zdrowie – dbaj o swój kręgosłup

Szanuj zdrowie – dbaj o swój kręgosłup

Choroby układu ruchu to jedne z najczęściej występujących w społeczeństwie grup schorzeń. Problem ten szczególnie dotyczy rolników. Nasilenia dolegliwości bólowych mogą doprowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

14-02-2024 więcej

Strajk rolników. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Strajk rolników. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1389 z poźn. zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje o zgromadzeniu organizowanym przez rolników. Data  zgromadzenia: 20.02.2024 r. godz. 10.00 – 15.00. Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia:  Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Osła, gmina Gromadka). Trasa przejazdu: przejazd ciągnikami rolniczymi od hangarów (LSSE Osła)  - drogą gminną 104224D -do zatoczki przy przystanku Osiedle Szczytnica. Przewidywana liczba uczestników:  około 40 ciągników.

14-02-2024 więcej

Kolejne 2 terminy badań mammograficznych - 9 kwietnia 2024r. i 11 czerwca 2024r. dla kobiet w wieku powyżej 35 lat

Kolejne 2 terminy badań mammograficznych - 9 kwietnia 2024r. i 11 czerwca 2024r. dla kobiet w wieku powyżej 35 lat

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka organizuje badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy Warta Bolesławiecka. Badania odbędą się w dwóch terminach tj.:

13-02-2024 więcej

Kto może zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej

Kto może zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej

Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej Kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału
Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej
niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 

Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji, i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego
województwa.


Kandydatem na członka komisji nie może być:
1) kandydat w wyborach;
2) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
3) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
4) komisarz wyborczy;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c) zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub kandyduje na wójta w gminie, w której powołana jest ta komisja;
9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej
dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.


Prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji ma pełnomocnik wyborczy.

Więcej informacji o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na stronie PKW pod adresem: https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-262024-pkw-z-dnia-23-stycznia-2024-r-w-sprawie-sposobu-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-

12-02-2024 więcej

LVI sesja Rady Gminy

LVI sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 15 lutego 2024r. na godz. 11.00 zwołuję LVI sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Miejsce: Sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm

08-02-2024 więcej

Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych

Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych

Informacja ogólna o badaniu:

Efektem badania są wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmowane jako miara inflacji, ogłaszane co miesiąc oraz za okresy kwartalne, narastające i roczne. Są one wykorzystywane zgodnie z aktami prawnymi między innymi do waloryzacji wielkości ekonomicznych, do bieżących decyzji gospodarczych przez agendy rządowe, banki i inne instytucje finansowe krajowe i zagraniczne, przez przedsiębiorców, jak i indywidualnych użytkowników danych oraz do innych badań statystycznych.

07-02-2024 więcej

Dla społeczności 60+

Dla społeczności 60+

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online uWażna Seniorka, uWażny Senior w ramach Ogólnopolskich Dni Uważności. Wystarczy się zarejestrować (imię i mail) i w środę, 14 lutego o godz. 10.00 połączyć na platformie Zoom z dwoma certyfikowanymi nauczycielkami uważności.

07-02-2024 więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Na podstawie art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2023 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

07-02-2024 więcej

1 2 3 4 5 6 7 ... 166 167 168

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["cat_id"]=> string(1) "1" ["limitstart"]=> string(2) "68" }