OGŁOSZENIE naboru na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. inwestycji i remontów komunalnych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka.

 

 

 

I Wymagania kwalifikacyjne kandydatów.

1. Wymagania niezbędne:

 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych,

- wykształcenie wyższe techniczne - kierunek budownictwo, architektura

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia

- staż pracy minimum 6 miesięcy na stanowiskach zgodnych z posiadanym

kierunkiem wykształcenia

- umiejętność praktycznego wykorzystania programu do kosztorysowania

NORMA PRO.

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

 

1/ biegła obsługa komputera ( Word, Exel,),

2/ znajomość ustawy: Prawo budowlane, o ochronie praw lokatorów,

mieszkaniowym, zasobie gminy i o zmianie Kc, o samorządzie gminnym,

3/ preferowane osoby z uprawnieniami insp. nadzoru budowlanego,

4/ umiejętność pracy w zespole.

 

 

II Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1/ nadzorowanie inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę Warta

Bolesławiecka

2/ prowadzenie prac przygotowawczych do przeprowadzenia zadań z

uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych,

3/ realizacja zadań w zakresie administrowania mieniem komunalnym gminy,

4/ organizacja działań remontowych na obiektach komunalnych gminy w tym:

a) przygotowanie kosztorysów inwestorskich do planowanych remontów i inwestycji gminnych,

b) nadzór nad pracą grup interwencyjnych.

5/ wykonywanie zadań gminy związanych z realizacją Ustawy Prawo energetyczne.

 

 

III. Wymagane dokumenty:

 

1/ życiorys (CV) wraz z przebiegiem pracy zawodowej,

3/ kserokopia dowodu osobistego,

4/ kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

5/ kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach lub umiejętnościach

8/ kwestionariusz osobowy,

9/ oświadczenie kandydata o niekaralności

10/ oświadczenie o stanie zdrowia

11/ referencje z ostatniego miejsca pracy.

 

 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, pokój nr 10 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko ds. inwestycji i remontów komunalnych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka” w terminie do dnia 29 marca 2010 r, do godz. 15.00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Warta Bolesławiecka, 59 – 720 Raciborowice Górne.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.wartaboleslawiecka.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), należy opatrzyć klauzulą; „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r, o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z p. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku, o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r, nr 223, poz. 1458 )

 

 

 

Wójt Gminy

Mirosław Haniszewski

 

Data zamieszczenia 17.03.2010r.


 

17-03-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(2) "89" ["menu_id"]=> string(1) "0" }