Czy potrafimy wyciągać wnioski?

Czy potrafimy wyciągać wnioski?

INFORMACJA KRUS PT w Legnicy w sprawie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

Czy potrafimy wyciągać wnioski?

Rozpoczynając nowy rok rolnicy dokonują podsumowań ubiegłorocznych, planują nowe przedsięwzięcia z optymistycznym spojrzeniem w przyszłość. Jednak dotyczy to w głównej mierze efektywności ekonomicznej gospodarstw rolnych, a co z bezpieczeństwem?
Czy rolnicy potrafią wyciągać wnioski również ze swojej działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy we własnych gospodarstwach rolnych?
Odpowiedzią na to pytanie jest liczba zgłoszeń wypadkowych przyjmowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Legnicy.

W 2009 roku do KRUS PT w Legnicy zgłoszono łącznie166 wypadków podczas pracy w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym. W stosunku do 2008 roku liczba zgłoszeń zwiększyła się o 15. W tym miejscu należy jednak przypomnieć pojęcie wypadku przy pracy rolniczej, ponieważ w wielu przypadkach okazało się po przeprowadzeniu postępowania powypadkowego, że nie wszystkie zgłoszone zdarzenia mają związek z prowadzeniem działalności rolniczej.

Za wypadek przy pracy rolniczej zgodnie z art. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostający w związku z wykonywaniem tych czynności.

Spośród wszystkich zgłoszeń nie uznano za wypadek przy pracy rolniczej 25 zdarzeń, co stanowi 15,06 %, z uwagi na to, iż nie miały one związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Nie odnotowano wypadków spowodowanych umyślnie, wskutek rażącego niedbalstwa czy pod wpływem alkoholu. W 2009 roku natomiast odnotowano dwa wypadki, w których zbędna zwłoka w zgłoszeniu miała wpływ na ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Należy podkreślić, że fakt zaistnienia wypadku w gospodarstwie rolnym należy zgłosić do KRUS niezwłocznie ( o czym rolnicy nieustannie informowani są m.in. na szkoleniach dla nich organizowanych). Każdy dzień zbędnej zwłoki w zgłoszeniu wypadku powoduje trudności w przeprowadzeniu dokładnego postępowania powypadkowego przez inspektorów KRUS, a w wielu przypadkach uniemożliwia przeprowadzenie takiego postępowania.

Z analizowanych dokumentacji powypadkowych wynika, że wypadki najczęściej zdarzają się na terenie posesji gospodarstw rolnych (podwórko), w pomieszczeniach gospodarczo – inwentarskich, magazynach i składowiskach oraz na polach i łąkach. Z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków w budynkach i pomieszczeniach gospodarczo – inwentarskich. Prawdopodobnie wynikiem takiego stanu rzeczy jest wciąż malejąca liczba gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą, spowodowana nieopłacalnością tej gałęzi produkcji.

Zasadniczymi przyczynami zaistniałych wypadów w 2009 roku przy pracy rolniczej, w mniejszym stopniu determinowane są niewłaściwym stanem technicznym maszyn, urządzeń, narzędzi, obiektów budowlanych i podwórzy. Zagrożenia wynikające z technicznych warunków pracy w gospodarstwach zaczynają odgrywać mniejszą rolę niż czynnik ludzki.

Analizy przyczyn zaistnienia wypadków w gospodarstwach rolnych wykazują, że w 2009 roku najczęściej rolnicy ulegali wypadkom z powodu:

  • niewłaściwego sposobu wykonywania czynności, złej organizacji pracy,
  • nieuwagi, dekoncentracji, rutyny, pośpiechu,
  • złego stanu technicznego maszyn i urządzeń,
  • złego stanu nawierzchni (śliskie, grząskie, nierówne podłoże),
  • nieprawidłowo wykonanych i użytkowanych drabin i schodów.

Należy stwierdzić, że prowadzone przez KRUS działania prewencyjne przynoszą efekty w postaci zmniejszenia liczby wypadków w gospodarstwach rolnych i od kilku lat obserwuje się tendencję spadkową, co skłania do stwierdzenia, że poprawia się poziom bezpieczeństwa pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie działania naszej placówki terenowej.

Dlatego też w planach działań prewencyjnych na rok 2010 uwzględniliśmy rozszerzenie współpracy z innymi jednostkami i firmami, które działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych w celu uzyskania jeszcze lepszych wyników w zakresie prewencji wypadkowej i apelujemy do rolników o aktywny udział w tych działaniach, ponieważ bezpieczeństwo rolnika oraz jego najbliższych jest sprawą nadrzędną, gdyż należy pamiętać, że „Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie”.


Legnica, 19.01.2010r.

Opracowała:
Elżbieta Kiełbasa
Inspektor do spraw prewencji
w KRUS PT w Legnicy

 

22-01-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(2) "46" ["menu_id"]=> string(1) "0" }