18 MARCA 2024 RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW

18 MARCA 2024 RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW

Informujemy, że od dnia 18 marca 2024 r. rozpoczyna się tegoroczny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.


Z dotacji skorzystać mogą osoby fizyczne wymieniające stare źródła ogrzewania w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych na nowe, bardziej ekologiczne, tj.: kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012 na biomasę stałą o wilgotności w stanie roboczym poniżej 20%) lub pompy ciepła.

Dotacją objęte są również dodatkowe odnawialne źródła energii (OZE), takie jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i przydomowe elektrownie wiatrowe, ale tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego, ekologicznego źródła ciepła.

Warunkiem bezwzględnym udziału w programie jest trwała likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, za wyjątkiem:
1) pieców kaflowych wykorzystanych jako akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym,
2) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
3) pieców objętych ochroną konserwatorską,
pod warunkiem trwałego usunięcia ich połączenia przewodem kominowym, poświadczonego opinią kominiarską.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zadań obejmujących:
1) koszt demontażu dotychczasowych źródeł ogrzewania opartego na paliwie stałym (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem);
2) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;
3) koszt zakupu i montażu dodatkowych źródeł energii (OZE);
4) koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną;
5) koszt przyłączy gazowych i energetycznych;
6) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin;
7) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) - tylko w przypadku likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w lokalu lub nieruchomości objętej zgłoszeniem);
8) koszt zakupu i montażu zbiornika na ciepłą wodę użytkową;
9) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;
10) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła;
11) podatek od towarów i usług VAT, jeżeli wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia (wymagane oświadczenie).

Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:
1) 7.000,00 zł - dla nieruchomości o charakterze mieszkalnym jednorodzinnym;
2) 4.500,00 zł - dla lokalu mieszkalnego.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest:
1) posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie gminy Warta Bolesławiecka;
2) nieposiadanie przez wnioskodawcę względem Gminy Warta Bolesławiecka zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych na dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji;
3) złożenie kompletnego wniosku o przyznanie dotacji.

Dofinansowaniem zostaną objęte inwestycje rozpoczęte po podpisaniu umowy z gminą, której podpisanie poprzedzone będzie weryfikacją złożonego wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowaniem nie zostaną objęte zadania zrealizowane przed datą zawarcia umowy. Wnioski przyjmowane są do wyczerpania limitu środków przeznaczonych w budżecie gminy na bieżący rok, tj. kwoty 120 tys. zł. O kwalifikacji inwestycji do dofinansowania decyduje kolejność składania poprawnie wypełnionych i kompletnych wniosków. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru, tj. przed 18 marca 2024 r. będą zwracane.

Zapraszamy do składania wniosków.

Wniosek o udzielenie dotacji i inne wymagane formularze dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/18-marca-2024-rusza-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-wymiany-piecow

Sprawę prowadzi:

Tomasz Kozioł
inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka - pok. nr 7 (I piętro)
tel. 75 610 20 09 lub centr. UG 75 738 95 92 wew. 124
e-mail: tomasz.k@wartabol.pl

22-02-2024

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2828" ["menu_id"]=> string(1) "0" }