Obowiązki właścicieli psów i innych zwierząt domowych

Obowiązki właścicieli psów i innych zwierząt domowych

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców naszej Gminy w sprawie wolno biegających psów po drogach publicznych, ulicach, placach i ścieżce rowerowej, które mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi, przypominamy o konieczności zabezpieczenia swoich posesji tak, aby psy nie wydostawały się poza teren i nie stwarzały zagrożenia dla mieszkańców jak i zagrożenia dla ruchu drogowego. Niestety ale najczęściej te wolno biegające psy nie są bezdomne tylko mają właściciela, który nie należycie sprawuje nad nimi opiekę.


Zgodnie z  art.1 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt- zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Ponadto art. 77 Kodeksu wykroczeń określa:

§  1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.  
§  2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.


Należy pamiętać, że Gmina realizuje zadania z zakresu ochrony zwierząt w konkretnych przypadkach, które zawiera Gminny program opieki, t.j.:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja ma zastosowanie jedynie w przypadku zwierząt umieszczonych w schroniskach. Natomiast za opiekę nad zwierzętami, które mają właściciela, odpowiada on sam.

Ponadto w obowiązku właściciela zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, jest uzyskanie z Gminy zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.

Przesłanką zaliczenia psa do rasy agresywnej jest umieszczenie go w wykazie ras psów uznawanych za agresywne, ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną bez zezwolenia wypełnia znamiona wykroczenia z art. 37a Ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którym sprawca podlega karze aresztu lub grzywny, w razie ukarania sąd może orzec przepadek zwierzęcia.

Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo nasze i naszych zwierząt.
 

11-09-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2738" ["menu_id"]=> string(1) "0" }