Wyłożenie projektu mpzp obrębu Raciborowice Dolne i Górne oraz Jurków od 31.03.2023r. do 21.04.2023r. Dyskusja publiczna odbędzie się 12.04.2023r. o godz. 13.00

Wyłożenie projektu mpzp obrębu Raciborowice Dolne i Górne oraz Jurków od 31.03.2023r. do 21.04.2023r. Dyskusja publiczna odbędzie się 12.04.2023r. o godz. 13.00

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31 marca 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka, w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Warta Bolesławiecka – http://bip.wartaboleslawiecka.pl/ w zakładce: Zagospodarowanie przestrzenne oraz na stronie internetowej: https://giap3.miastoceramiki.eu/gmina_warta_boleslawiecka/procedury-planistyczne
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka , II piętro, pok. nr 26-27 w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 13.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych lub prognozach oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kamila.k@wartabol.pl. Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Warta Bolesławiecka, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2023 r.


Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.


Uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem: www.bip.wartaboleslawiecka.pl w zakładce Bezpieczeństwo informacji (RODO).


Wójt Gminy Warta Bolesławiecka
 

23-03-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2651" ["menu_id"]=> string(1) "0" }