OGŁOSZENIE. Nabór osób chętnych do pełnienia funkcji rzeczoznawcy

OGŁOSZENIE. Nabór osób chętnych do pełnienia funkcji rzeczoznawcy

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że ogłasza nabór osób chętnych do pełnienia funkcji rzeczoznawcy szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów
o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r.w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania, (Dz. U. Nr 142 poz. 1161), funkcję tę mogą pełnić osoby które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż
      pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą
      kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy
      w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące
      w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie
      rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta,  
      i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek, o powołanie do pełnienia funkcji rzeczoznawcy, który powinien zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji i informacje o wykształceniu, wraz z dołączonymi kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz oświadczeniem kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym - jeżeli jest wymagany, należy przesłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka
w terminie do 31 stycznia 2023r.

Na podstawie § 4 ust 1cytowanego rozporządzenia rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

  Wójt Gminy mgr Mirosław Haniszewski


 

13-01-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2601" ["menu_id"]=> string(1) "0" }