Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.


I. Rodzaje zadania

1.      Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej w tym:
a)      organizacja szkolenia dzieci i młodzieży,
b)      organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
c)      uczestnictwo dzieci i młodzieży w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportu.

2.      Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych w tym:
a)      szkolenie zawodników poprzez organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym i regionalnym w piłkę nożną,
b)      zakup sprzętu sportowego i innych artykułów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania klubu,
c)      koszty opłat związanych z rejestracją, ubezpieczeniem i badaniem lekarskim zawodników biorących udział w rozgrywkach,
d)      koszty delegacji sędziowskich,
e)      koszty dowozu zawodników na rozgrywki sportowe,
f)      koszty obsługi finansowej,
g)      koszty utrzymania boisk sportowych w tym podlewanie i koszenie boisk.

3.      Zadanie ujęte w pkt. 2 zostaje podzielone na 4 obszary terytorialne:
a)      Obszar I obejmuje swym działaniem miejscowości: Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków,
b)      Obszar II obejmuje swym działaniem miejscowości: Warta Bolesławiecka, Wartowice,
c)      Obszar III obejmuje swym działaniem miejscowości: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las,
d)      Obszar IV obejmuje swym działaniem miejscowości: Iwiny, Lubków

4.      Dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie na jedno zadanie w tym tylko na jeden obszar działania.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

Podaje się do publicznej wiadomości, że
1. W roku 2023 na realizację zadań z zakresu:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowane będą środki finansowe w wysokości 25.000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2) Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych wydatkowane będą środki finansowe w wysokości 220.000 zł (słownie dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji

1.      Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji nastąpi z zachowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.) i innych właściwych przepisów.

2.      Wójt Gminy udzieli dotacji na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

3.      Dotacja zostanie przyznana w pierwszej kolejności tym podmiotom, które w swojej ofercie zgłoszą prowadzenie działalności szkoleniowej z sekcjami młodzieżowymi od sekcji żaków do sekcji juniorów starszych.

4.      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

5.      Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dofinansowania i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1.      Realizacja zadania powinna w całości nastąpić w terminie od dnia 01 lutego 2023 roku do dnia 20 grudnia 2023 roku.

2.      Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością i zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.

3.      Oferenci zobowiązani są do:
- otwarcia odrębnego rachunku bankowego
- sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.

V. Termin składania ofert

1.      Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej w godzina pracy urzędu.

2.      Oferty winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018  roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 roku poz. 2057).

3.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1.      Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2.      Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

3.      Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

4.      Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a)      zawartość merytoryczna oferty
b)      dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania
c)      uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę
d)      kompletność oferty i załączników
e)      posiadanie odpowiednich do realizacji zadania zasobów materialnych i kadrowych

VII. Informacja o środkach wydanych na realizację zadań z zakresu kultury wspierania i  upowszechniania fizycznej.

Podaje się do publicznej wiadomości, że

1. W roku 2022 na realizację zadań z zakresu:
1)      Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowane będą środki finansowe w wysokości 22.000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych).
2)      Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych wydatkowane będą środki finansowe w wysokości 178.000 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)

2. W roku 2021 na realizację zadań z zakresu:
1)      Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowane będą środki finansowe w wysokości 22.000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych).
2)      Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych wydatkowane będą środki finansowe w wysokości 193.000 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych)

WÓJT
mgr Mirosław Haniszewski

Załączniki:

09-01-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2599" ["menu_id"]=> string(1) "0" }