Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bolesławieckim w 2023r.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bolesławieckim w 2023r.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40C - pok. 3b parter-wejście boczne Urzędu. Poradnictwo jest świadczone od poniedziałku do piątku. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 75 612 17 19 lub drogą elektroniczną.


Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bolesławieckim w 2023 r.:

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 75 612 17 19, czynnym codziennie w następujących godz.:

poniedziałek: 7.30 – 17.00,
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,
piątek – 7.30 – 14.00.

Osoby uprawnione mogą się także umówić drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: i.krol@powiatboleslawiecki.pl lub k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl.  

Osobom mającym trudności w komunikowaniu się związanym z dysfunkcją narządu słuchu będzie zapewniona pomoc tłumacza języka migowego w formie wideokonferencji podczas korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej/mediacji.

Punkty prowadzone przez Powiat:

1. Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 4 (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

      poniedziałek: 9.00 – 13.00,
      od wtorku do czwartku: w godz. 11.00 – 15.00,
      piątek: w godz. 8.00 – 12.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci:
      poniedziałki – adwokat Daria Mularska,
      wtorki – adwokat Piotr Klebanowicz,
      środy – adwokat Agnieszka Śmigalska,
      czwartki – adwokat Klaudia Woźniak – Wiktor,
      piątki – adwokat Agnieszka Śmigalska (mediator).

2. Punkt w Gromadce –  siedziba Gminnego Ośrodka Zdrowia, ul. Szkolna 18.
Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
 

      poniedziałek: 13.00 – 17.00,
      wtorek: 7.30 – 11.30,
      środa: 13.00 – 17.00,
      czwartek: 13.00 – 17.00
      piątek: 7.30 – 11.30 lub 13.00-17.00

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni:
      poniedziałki – radca prawny Sylwia Mikołajczyk ,
      wtorki – radca prawny Szymon Biniaszczyk,
      środy – radca prawny Jarosław Burzmiński,
      czwartki – radca prawny Sylwia Mikołajczyk,
      piątki – radca prawny Szymon Biniaszczyk / radca prawny Sylwia Mikołajczyk.

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 – 19.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela adwokat Roksana Turchan.

4. Punkt w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej 40c

Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
      poniedziałek: 8.00 – 12.00,
      wtorek: 8.00 – 12.00,
      środa : 9.00 – 13.00,
      czwartek: 9.00 – 13.00,
      piątek: 9.00 – 13.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci:
      poniedziałki i wtorki – adwokat Marcin Skrzypa,
      środy i piątki – adwokat Klaudia Woźniak-Wiktor,
      czwartki – adwokat Michał Wiktor.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Z bezpłatnych usług prawników może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Usługi prawnicze są zatem dostępne zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, bezdomnych, samotnych matek, osób doświadczających przemocy, borykających się z zadłużeniami itp.

Z tej formy pomocy mogą także skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ciągu ostatniego roku.

Podczas wizyty w punkcie osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składają oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników w ciągu ostatniego roku.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
– prawo rodzinne,
– prawo pracy,
– ubezpieczenia społeczne,
– sprawy administracyjne,
– prawo podatkowe,
– sprawy cywilne,
– sprawy karne,
– przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

– sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także nieodpłatną mediację.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

1) rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

W 2023 r. nieodpłatna mediacja jest prowadzona we wszystkich punktach w powiecie bolesławieckim w zakresie:

1) poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Specjalistyczny dyżur mediacyjny, podczas którego może być przeprowadzone spotkanie mediacyjne, pełni adwokat Agnieszka Śmigalska w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Bolesławcu (siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu). Zapisy pod nr telefonu:  75 612 17 19.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat bolesławiecki w porozumieniu z gminami: Osiecznicą, Wartą Bolesławiecką i Gromadką.

Dyżury specjalistyczne:

Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji.

Wiele z punktów specjalistycznych oferuje możliwość skorzystania z porady zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość, co pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty osobom z całego kraju.

Lista dyżurów specjalistycznych:

  https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie bolesławieckim:

https://bip.powiatboleslawiecki.pl/index.php?type=4&name=bt50&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu87&value%5B1%5D=1

 

Załączniki:

05-01-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2597" }