Nowa odsłona Programu "Czyste Powietrze"

Nowa odsłona Programu "Czyste Powietrze"

Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości otrzymania dotacji z prefinansowaniem do 50% maksymalnej kwoty dotacji przypadającej dla danego wykonawcy, które będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto.


Materiał informacyjny dot. programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie dofinansowania z prefinansowaniem

1. Zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”(dalej PPCP) będzie obejmowała część 2) i 3) PPCP, czyli beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w zakresie:
a) możliwości wnioskowania o dofinansowanie z prefinansowaniem,
b) możliwości uzyskania wyższej o 10 tys. maksymalnej kwoty dotacji.

2. Uruchomienie naboru programu po zmianie dot. uruchomienia prefinansowania zaplanowane jest na 15.07.2022 r. – wyłącznie dla nowych beneficjentów składających wniosek o dofinansowanie w ramach programu.

3. Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

4. Wnioski o dofinansowanie będą składane wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). W GWD beneficjent będzie miał do wyboru osobny formularz dla wniosku o dotację z prefinansowaniem. Po wypełnieniu wniosku w GWD beneficjent będzie mógł:

  •       podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanymoraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP albo
  •       w przypadku braku podpisu elektronicznego (po przesłaniu wersji elektronicznej wnioskuza pomocą GWD) wydrukować formularz wniosku, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.


5. Ocena wniosków z prefinansowanie będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (+ ew. uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).

6. Prefinansowanie stanowi wypłatę przez wfośigw przyznanej beneficjentowi części lub całości dotacji na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w programie.

7. Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
    a) zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 części 2) i części 3) programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
    b) zawartej/zawartych z wykonawcą/ wykonawcami umowy/ umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu);

8. Zaliczka może być wypłacona maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich 2 z 2 wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie.

9. Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.

10. Pozostała część dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą (umowach z wykonawcami) zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność.

11. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić wraz z wnioskiem o płatność potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia, który stanowi różnicę pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

12. Wypłata należnej kwoty dotacji (w tym rozliczenie prefinansowania po wcześniej wypłaconej zaliczce) nastąpi w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez beneficjenta wniosku o płatność, na rachunek bankowy wykonawcy lub na rachunek bankowy beneficjenta w terminie 30 dni od daty wpływu do wfośigw kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami.

13. Beneficjentom zostanie udostępniony wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą. Wykorzystanie wzoru umowy jest dobrowolne, umowy o innej treści uzgodnionej między wykonawcą a beneficjentem również mogą stanowić podstawę wypłaty zaliczki, o ile nie stoją w sprzeczności z wymogami programu.

14. Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje beneficjent na własne ryzyko.

15. Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z programem.

16. Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze".

Informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i https://bip.dolnyslask.pl/a,126261,czyste-powietrze.html

29-07-2022

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2522" ["menu_id"]=> string(1) "0" }