Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr: 672/10, 672/9 i 673/2 w Tomaszowie Bolesławieckim, stanowiących własność gminy Warta Bolesławiecka

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr: 672/10, 672/9 i 673/2 w Tomaszowie Bolesławieckim, stanowiących własność gminy Warta Bolesławiecka

Wójt Gminy, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213 ), ogłasza I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Warta Bolesławiecka.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
- koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia własności ponosi nabywca,
- nabywca jest zobowiązany na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W zależności od charakteru użytkowania, nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,
- w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
- w przypadku budowania nowego obiektu na działce będącej przedmiotem przetargu - projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka,
- usunięcie drzew rosnących na terenie działek wymaga spełnienia warunków zawartych w przepisach ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2022r. poz. 916),
- nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt nabywcy.

Przetarg odbędzie się dnia 22 czerwca 2022r. o godzinie 9.30 - pozycja nr 1, o godzinie 10.00- pozycja nr 2 oraz o godzinie 10.30 – pozycja nr 3 w budynku Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka w sali narad-II piętro.

Wadium w gotówce należy wnieść do dnia 17 czerwca 2022 roku - na konto Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka nr 58 8658 1022 0000 0127 2000 0030, zaznaczając której nieruchomości dotyczy wpłata. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 17 czerwca 2022r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany w ogłoszeniu o przetargu rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na wskazany rachunek bankowy.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem dowodu wniesienia wadium oraz w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, w przypadku wspólników spółki cywilnej- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia uprawnień do reprezentowania powyższych jednostek.

Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności, bez usprawiedliwienia, nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona przed wyznaczoną datą zawarcia aktu notarialnego.

Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz. 2278).

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni wcześniej zapoznać się z „Regulaminem przeprowadzania przetargu”. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach i regulaminie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka, pokój nr 15; tel. 75 610 20 07.

Sprawę prowadzi
Insp. ds. mienia komunalnego Joanna Bąk

Informacje o zbywanych działkach w załączniku jn.

Załączniki:

17-05-2022

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2486" ["menu_id"]=> string(1) "0" }