Konsultacje społeczne w sprawie Raportu oddziaływania na środowisko budowy kompleksu przemysłowo–magazynowo–usługowego z infrastrukturą towarzyszącą w Szczytnicy

Konsultacje społeczne w sprawie Raportu oddziaływania na środowisko budowy kompleksu przemysłowo–magazynowo–usługowego z infrastrukturą towarzyszącą w Szczytnicy

Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej czeka na zgłaszanie uwag i wniosków do Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w terminie do 10 grudnia 2021r. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w pok. nr 7 Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40c, 59-720 Warta Bolesławiecka w godzinach przyjmowania interesantów.

 

Warta Bolesławiecka, dnia 10 listopada 2021 r.
RZK-VIII.6220.1.2021.27

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 § i art. 34 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach przystąpienia do procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompleksu przemysłowo – magazynowo – usługowego z infrastrukturą towarzyszącą”, które realizowane będzie w obrębie 0006 Szczytnica na działkach ewidencyjnych nr 5/34 i 5/35.

Na wniosek z dnia 18 lutego 2021 r. firmy Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 18B, 60-179 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompleksu przemysłowo – magazynowo – usługowego z infrastrukturą towarzyszącą”, które realizowane będzie w obrębie 0006 Szczytnica na działkach ewidencyjnych nr 5/34 i 5/35 i zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b i § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 

Po przeprowadzeniu analizy wniosku i dołączonych do wniosku załączników pod kątem kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), biorąc pod uwagę otrzymane opinie organów wskazanych w art. 64 ust. 1 ww. ustawy organ prowadzący postępowanie, tj. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka w postanowieniu z dnia 13 maja 2021r. znak: RZK-VIII.6220.1.2021.12 stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia na środowisko.


Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia na środowisko wpłynął do tut. Organu dnia 12 lipca 2021 r.
Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że:
1.      Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w sprawie w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji, tj. od dnia 11 listopada 2021 r. do dnia 10 grudnia 2021 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1)      w formie pisemnej
na adres: Urząd Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40c, 59-720 Warta Bolesławiecka;
2)      ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu, tj.: 7.30- 15.00;
3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: urzad@wartabol.pl.
2.      Z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami oraz wymaganymi przez przepisy postanowieniami organu właściwego do wydania decyzji, oraz stanowiskami innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków), można zapoznać się w pok. nr 7 Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40c, 59-720 Warta Bolesławiecka w godzinach przyjmowania interesantów.
3.      Organem administracji właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka.
4.      Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka.
5.      Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia).
6.      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
1)      zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/;
2)      zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka
z siedzibą w Warcie Bolesławieckiej 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka;
3)      zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Szczytnica.

WÓJT
Mirosław Haniszewski

10-11-2021

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2394" ["menu_id"]=> string(1) "0" }