"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Ze wsparcia na wyposażenie w laptopy wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem o wartości do 3.500,00zł mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i średnich.

 

Gmina Warta Bolesławiecka ma możliwość pozyskania grantu na zakup sprzętu komputerowego w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”


Projekt skierowany jest na walkę z wykluczeniem cyfrowym wśród uczniów pochodzących z miejscowości, w których funkcjonowały PGR-y. W ramach  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” planowane jest wyposażenie uczniów w komputery przenośne (laptop) wraz z oprogramowaniem oraz oprzyrządowaniem o wartości zestawu do 3.500,00zł brutto.


Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:
1.      Zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.
2.      Są członkiem rodziny – krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie /opiekunem prawnym, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.
3.      Nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.


Warunkiem udziału w programie jest złożenie przez rodziców ucznia (załącznik nr 1) lub ucznia pełnoletniego (załącznik nr 2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w projekcie oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Podpisane oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, należy składać w Urzędzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej (sekretariat I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021r.


Dokumenty do pobrania:
1.      Załącznik nr 1 - oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
2.      Załącznik nr 2 - oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność
3.      RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

Załączniki:

22-10-2021

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2387" ["menu_id"]=> string(1) "0" }