OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Warta Bolesławiecka

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Warta Bolesławiecka

o przystąpieniu do sporządzenia:
•      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Iwiny, Lubków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
•      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

Warta Bolesławiecka, 22.01.2021 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Warta Bolesławiecka o przystąpieniu do sporządzenia:
•      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Iwiny, Lubków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
•      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Warta Bolesławiecka:

  • uchwały Nr XXII/211/20 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Iwiny, Lubków;
  • uchwały Nr XXII/212/20 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka  w terminie do dnia 15 lutego 2021r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka.


Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka,  Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 r.
                                                             
Wójt Gminy Warta Bolesławiecka

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, tablicach ogłoszeń w sołectwach Iwiny, Lubków, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków oraz urzędowej stronie BIP w dniach od 22 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.

 

Załączniki:

22-01-2021

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2274" ["menu_id"]=> string(1) "0" }