WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz w wykonaniu Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 4 z dnia 11 stycznia 2021 r. Starosta Bolesławiecki podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY stanowiącej  nieruchomość gruntową, zabudowaną  obiektami  przemysłowo-produkcyjnymi o łącznej pow. 0,6483 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 29, położona w obr. 2 miasta Lubomierz, powiat lwówecki,  przy ul.  Majowej  70.  Podana  działka  oznaczona  jest  w  ewidencji  gruntów  symbolem Bi-RIIIb.

Powierzchnia użytkowa zabudowań wynosi 1.693,69 m2 w tym:
1.      Budynek portierni o pow. 17,82 m2.
2.      Budynek produkcyjny nr 1 o pow. 379,75 m2.
3.      Budynek produkcyjny nr 2 o pow. 345,25 m2.
4.      Budynek produkcyjny nr 3 o pow. 182,79 m2.
5.      Budynek produkcyjny nr 4 o pow. 305,37 m2.
6.      Budynek administracyjny o pow. 462,71 m2.

Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana na części obszaru, położona na skraju zabudowy produkcyjno-przemysłowej, zlokalizowanej na pograniczu z jednorodzinną zabudową mieszkaniową. Działka ma płaską powierzchnię, a kształt jej przypomina pięciokąt. W części frontowej działki przy bramie wjazdowej posadowiony jest budynek portierni oraz budynek administracyjny z dobudowanym do jego zaplecza budynkiem produkcyjnym i kotłownią oraz stojącym obok kotłowni kominem. Na zapleczu działki znajdują się trzy budynki produkcyjne wybudowane w zabudowie zwartej na planie litery „L”. Nieruchomość wzdłuż granic ogrodzona jest płotem z metalowej siatki. Od ulicy częścią ogrodzenia są dwie bramy wjazdowe. Teren pomiędzy budynkami jest nieużytkowany, porośnięty gąszczem kilkunastoletnich samosiewów krzewów liściastych. Poza tym, ulica Majowa, przy której znajduje się przedmiotowa nieruchomość to droga miejska o nawierzchni asfaltowej biegnąca od centrum Lubomierza w kierunku wsi Oleszna Podgórska.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomierz, zatwierdzonym uchwałą nr XXI/151/2000 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w dniu 27 października 2000 roku opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 28 lutego 2001 r. nr 14 poz. 122, stanowi tereny przemysłu i usług, w tym usług rzemiosła, oznaczone na rysunku planu symbolem 129 P/U. Nieruchomość jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00014263/8.

Nieruchomość ta jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

Lp. Położenie
nieruchomości
Numer
działki
Powierzchnia
nieruchomości
Powierzchnia
użytkowa zabudowań
Nr księgi
wieczystej
Przeznaczenie
nieruchomości
1 2 3 4 5 6 7
1 Powiat Lwówecki
Gmina Lubomierz
Obr. 2     
29    6483 m2      1.693,69 m2 JG1S/00014263/8      Sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego


Cena wywoławcza wynosi 125.000,00 zł

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, chyba, że osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wystąpią z wnioskiem w terminie do dnia  3 marca 2021 r.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12,
- w siedzibie Urzędu Miasta Lubomierz i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w prasie lokalnej i na stronie internetowej Starostwa www.powiatboleslawiecki.pl oraz na stronie www.bip.powiatboleslawiecki.pl.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 stycznia 2021  roku do dnia 5 lutego 2021 roku.

Informacji udziela Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Armii Krajowej 12, pok. 202, II piętro, bądź pod nr tel. (75) 612-17-45 w godzinach pracy urzędu.


 

19-01-2021

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2271" ["menu_id"]=> string(1) "0" }