WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz w wykonaniu Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 5 z dnia 11 stycznia 2021 r. Starosta Bolesławiecki podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY stanowiący nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr 335/3, 336, 337/6, 337/9, 338/4 i nr 338/5 o łącznej powierzchni  0,69 ha, położoną w obrębie Osła, gmina Gromadka.


Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowej, peryferyjnej części miejscowości Osła, w gminie Gromadka, około 15 km od miasta Bolesławiec. Na działce posadowione są budynki i budowle o przeznaczeniu usługowym. Teren jest płaski, a dojazd do nieruchomości drogą gruntową od drogi głównej przebiegającej przez w/w miejscowość. Teren uzbrojony jest w sieć elektroenergetyczną i wodociągową. Posiada również własne ujęcie wody. Teren w/w nieruchomości jest ogrodzony i w znacznej części utwardzony. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny rolne. Od strony północnej nieruchomości znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową małej intensywności.          W odległości około 1,5 km na południowy zachód znajduje się nieczynne lotnisko po byłych wojskach JAR, na części którego zlokalizowano Specjalną Strefę Ekonomiczną. Za lotniskiem przebiega autostrada Wrocław – Berlin, ale najbliższy zjazd z niej znajduje się w odległości kilku kilometrów.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, działki nr 335/3 i nr 336 stanowią tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem RM/15/23. Natomiast działki nr 337/6, 337/9, 338/4 i nr 338/5 stanowią tereny użytków rolnych, łąk i pastwisk oznaczone na rysunku planu symbolem R/54.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/0002926/2.
Na działce nr 337/6 ustanowiona jest na czas nieoznaczony odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 337/6 do działek nr 337/5 i nr 337/7.
 

Lp. Położenie nieruchomości Numer działki Powierzchnia nieruchomości Cena nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości do zbycia
1 2 3 4 5 6
1 obręb Osła,
gmina Gromadka
335/3, 336, 337/6, 337/9, 338/4, 338/5 6 900 m2 120 000,00 Sprzedaż
w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego


Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, chyba że osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, wystąpią z wnioskiem o sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami są to:
- osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości, jeśli złożą wniosek w terminie, o którym mowa niżej,
- poprzedni właściciele opisanej nieruchomości pozbawieni tej nieruchomości przed dniem        5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercy, jeśli złożą wniosek w terminie, o którym mowa niżej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), wystąpią z wnioskiem w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia  3 marca 2021 r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 stycznia 2021  roku do dnia 5  lutego 2021 roku.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12,
- w siedzibie Urzędu Gminy Gromadka i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- w prasie lokalnej i na stronie internetowej Starostwa www.powiatboleslawiecki.pl oraz na stronie www.bip.powiatboleslawiecki.pl.

Informacji udziela Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Armii Krajowej 12, pok. 202, II piętro, bądź pod nr tel. (75) 612-17-45 w godzinach pracy urzędu.


 

19-01-2021

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2270" ["menu_id"]=> string(1) "0" }