Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2021 r.

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2021 r.

  Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2021 r.:
  Punkty prowadzone przez Powiat:


  Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 pokój nr 4 (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
a)          od poniedziałku do czwartku: w godz. 11.00 – 15.00,
b)          piątek: w godz. 8.00 – 12.00.

  Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:
1)        poniedziałki – adwokat Daria Mularska,
2)        wtorki – adwokat Luiza Słychan (mediator),
3)        środy – adwokat Agnieszka Śmigalska,
4)        czwartki – adwokat Ewelina Łajczak,
5)        piątki – adwokat Sandra Kulpa

 
Punkt w Nowogrodźcu – ul. Lubańska 14, punkt jest dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, pomoc jest udzielana przez radców prawnych
w następujących dniach i godzinach:
1)          poniedziałki – 7.30 – 11.30 – radca prawny Sylwia Mikołajczyk,
2)          wtorki – 8.00 – 12.00 – radca prawny Szymon Biniaszczyk,
3)          środy – 8.30 – 12.30 – radca prawny Eliza Polachowska,
4)          czwartki – 8.00 – 12.00 – radca prawny Daria Ziemiańska – Stanek,
5)          piątki – 8.00 – 12.00 – radca prawny Bernadetta Baszak

  Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w ww. punktach po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 75 612 17 19, czynnym codziennie w następujących godz.:
poniedziałek: 7.30 – 17.00,
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,
piątek – 7.30 – 14.00.

 
Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie „Sursum Corda” w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11, 33 – 300 Nowy Sącz, organizację pozarządową, która  została wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy
w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
1)          poniedziałki – 15.00 –19.00 – adwokat Agnieszka Śmigalska,
2)          wtorki – 15.00 –19.00 – adwokat Agnieszka Śmigalska,
3)          środy – 7.30 – 11.30 – adwokat Sandra Kulpa,
4)          czwartki – 15.00 – 19.00 – adwokat Agnieszka Śmigalska,
5)          piątki – 8.00 – 12.00 – radca prawny Urszula Waganiak

  Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu czynnym codziennie w godz. pracy punktu: 75 731 21 07, wew. 33.

 
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poradnictwo jest świadczone od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00. Porad udzielają doradcy obywatelscy współpracujący ze Stowarzyszeniem „Sursum Corda” w Nowym Sączu
 
Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu czynnym codziennie w godz. pracy punktu: 75 730 10 36.

 
Na wizytę u prawników osoby uprawnione mogą się także umówić drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: a.guzik@powiatboleslawiecki.pl lub k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl.  
 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Z bezpłatnych usług prawników może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie takie podpisuje się podczas wizyty u prawnika w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Usługi prawnicze będą zatem dostępne zarówno dla osób niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych, samotnych matek, osób doświadczających przemocy, borykających się
z zadłużeniami itp.

Z tej formy pomocy mogą także skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ciągu ostatniego roku.

  Wymagane dokumenty:

Oświadczenie osoby uprawnionej składane podczas wizyty u prawnika, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo składają oświadczenie, że nie zatrudniały pracowników w ciągu ostatniego roku.

  Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
-              prawo rodzinne,
-              prawo pracy,
-              ubezpieczenia społeczne,
-              sprawy administracyjne,
-              prawo podatkowe,
-              sprawy cywilne,
-              sprawy karne,
-              prawo podatkowe,
-              przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-              poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
-              wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-              sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
-              sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

  Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują także nieodpłatną mediację

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów,
w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediację prowadzi mediator,
czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:
1)          rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
2)          przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

W 2021 r. nieodpłatna mediacja jest prowadzona we wszystkich punktach w Powiecie Bolesławieckim w zakresie:
1)                poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2)                przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3)                przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej;
4)                udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Specjalistyczny dyżur mediacyjny, podczas którego może być przeprowadzone spotkanie mediacyjne, pełni Pani mec. Luiza Słychan w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Bolesławcu. Zapisy pod nr telefonu:  75 612 17 19.
 
Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bolesławiecki w porozumieniu z gminami: Nowogrodziec, Osiecznica i Warta Bolesławiecka.

Załączniki:

12-08-2020

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2221" }