OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – Część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – Część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 26 czerwca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka, w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Warta Bolesławiecka – http://bip.wartaboleslawiecka.pl/, w zakładce: Zagospodarowanie przestrzenne oraz na stronie internetowej:
https://giap3.miastoceramiki.eu/gmina_warta_boleslawiecka/procedury-planistyczne?baseMap=945checkedLayers=125550%2C125551%2C125552%2C125553%2C125554%2C125555%2C125557%2C125559&composition=7106&lat=51.23705433440975&lng=15.700174027583602&zoom=12

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w Gminnym Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej, Warta Bolesławiecka 29B, 59-720 Warta Bolesławiecka.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kamila.k@wartabol.pl  bądź za pomocą profilu zaufanego poprzez stronę:
https://espdp.pl/eservices?district=201062&serviceType=UwagiProceduryPlanistycznej


Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Warta Bolesławiecka, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka , z  podaniem imienia  i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2020 r.


Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.


Uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem: www. bip.wartaboleslawiecka.pl  w zakładce Bezpieczeństwo informacji (RODO).


Wójt Gminy Warta Bolesławiecka


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, tablicy ogłoszeń w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica i Wilczy Las oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 18 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia2020 r.


 

18-06-2020

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2199" ["menu_id"]=> string(1) "0" }