ZMIANY W GOSPODARCE ODPADOWEJ OD 1 LIPCA 2020

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADOWEJ OD 1 LIPCA 2020

Z dniem 1 lipca 2020 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące system gospodarki odpadami w Gminie Warta Bolesławiecka. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa miejscowego do przepisów ogólnokrajowych. Najważniejsze zmiany dotyczące nieruchomości zamieszkałych:


obowiązujący wszystkich bezwzględny obowiązek segregacji odpadów,
miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosić będzie 22,00 zł
za osobę,
miesięczna opłata podwyższona dla osób, które nie wywiązują się z obowiązku segregacji odpadów naliczana będzie w drodze decyzji wynosić będzie 88,00 zł za osobę,
miesięczna ulga z tytułu kompostowania wszystkich bioodpadów w kompostowniku przez mieszkańców budynków jednorodzinnych, gdy nieruchomość nie jest wyposażona w pojemnik
do zbiórki odpadów biodegradowalnych wynosić będzie 3,50 zł za osobę,
konieczność wyposażenia nieruchomości we własne pojemniki do zbiórki odpadów
lub możliwość podpisania umowy na dzierżawę pojemników z Zakładem Gospodarki Komunalnej
w Lubkowie (w przypadku podpisania umowy miesięczna opłata za dzierżawę pojemników wynosi 0,50 zł netto za pojemnik 240l i 3,00 zł netto za pojemnik 1100l),
zmiana wzoru i uproszczenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana obecnie obowiązujących deklaracji nie jest konieczna. W drugiej połowie czerwca 2020 r. mieszkańcy gminy otrzymają listownie nowe dowody wpłaty, które nie będą uwzględniały ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów. Ulga zostanie naliczona po skontrolowaniu stanu faktycznego płatnikom, którzy zadeklarują że kompostują wszystkie bioodpady w kompostowniku. Informujemy, że deklaracja tej treści będzie się wiązać z zabraniem z terenu nieruchomości pojemnika na odpady BIO.

Najważniejsze zmiany dotyczące nieruchomości niezamieszkałych (firm i instytucji):

• obowiązujący wszystkich bezwzględny obowiązek segregacji odpadów,
złożone w tut. Urzędzie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zachowują ważność do 30 czerwca 2020 r., a ostatnim miesiącem za który należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto Gminy Warta Bolesławiecka jest czerwiec 2020 r.,
od dnia 1 lipca 2020 roku, po podpisaniu umowy, w dalszym ciągu będzie można korzystać z usługi odbioru odpadów świadczonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.; w celu podpisania umowy należy skontaktować się z ww. spółką.

Co jeszcze:

Wobec wszystkich u których występują różnice pomiędzy liczbą osób wskazanych w deklaracjach, a zameldowanych na terenie gminy Warta Bolesławiecka prowadzone będą postępowania wyjaśniające, a deklarujący będą składać pisemne wyjaśnienia w sprawie przyczyn różnicy, a wszyscy podający nierzetelne informacje lub uchylający się od ponoszenia opłaty ponosić będą określone w przepisach konsekwencje. Dlatego apelujemy do osób, które do tej pory w deklaracji nie wskazały wszystkich osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość o niezwłoczną korektę danych, zanim zostanie wszczęte skomplikowane i niosące skutki prawne postępowanie wyjaśniające, prowadzące do wydania decyzji określającej właściwą wysokość opłaty.

08-06-2020

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2195" ["menu_id"]=> string(1) "0" }