XIV sesja Rady Gminy

XIV sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 30 stycznia 2020r. na godz. 10:00  zwołuje  XIV  sesję Rady  Gminy  Warta Bolesławiecka z następującym porządkiem obrad:


1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2.      Wnioski do porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał:
a)      Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warta Bolesławiecka;
b)      uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2020 rok;
c)      uchwała w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2020;
d)      uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego;
e)      uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Warta Bolesławiecka;
f)      uchwała w sprawie udzielenia informacji publicznej na wniosek z dnia 2 stycznia 2020r.;
g)      uchwała w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy i Dyrektora Gminnego Centrum Kultury;
h)      uchwała w sprawie podziału sołectwa Szczytnica na dwie odrębne jednostki pomocnicze: Sołectwo Szczytnica i Osiedle Szczytnica.
4.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę.
5.      Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
6.      Wolne wnioski i sprawy różne.
 

MIEJSCE SESJI: sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej, II piętro
 

Projekty uchwał dostępne na stronie BIP pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/projekty-uchwal-na-xiv-sesje-rady-gminy-warta-boleslawiecka

Transmisja sesji odbędzie się pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gmin...


Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Sesje Rady Gminy Warta Bolesławiecka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Klauzula w sprawie monitoringu wizyjnego obrad Rady Gminy Warta Bolesławiecka


Realizując obowiązek wynikający z art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w związku z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 201 r. poz. 506 ze zmianami) informujemy, że:

1. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji elektronicznej, papierowej i w prowadzonych zbiorach danych administratorem jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka z siedzibą w Urzędzie Gminy, 59-720 Warta Bolesławiecka 40C;tel. (+48) 75 7389 592.

2. Z administratorem – Wójtem Gminy Warta Bolesławiecka można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator – Wójt Gminy Warta Bolesławiecka wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: iodo@amt24.biz,tel.(+48)76 3000140. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Pani / Pana dane osobowe/wizerunkowe będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego RODO w związku z art. 250 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

5. Zarejestrowany podczas obrad Rady Gminy Warta Bolesławiecka materiał zawierający dane osobowe/wizerunkowe zostanie upubliczniony przez administratora danych na jego stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.wartaboleslawiecka.pl oraz na koncie założonym w serwisie YOUTUBE.

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące. W przypadku zaistnienia okoliczności tego wymagających, ma Pan/Pani prawo do złożenia pisemnego wniosku o zabezpieczenie nagrania z monitoringu, w celu zabezpieczenia go jako dowodu w prowadzonym postępowaniu przed właściwymi organami.

7. Dane wizerunkowe są gromadzone przez rejestratory systemu monitoringu Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka w związku z Państwa pobytem na terenie posesji /parkowanie pojazdów na terenie przyległym do budynku Urzędu i w związku z pobytem w budynku – siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka – w celu załatwienia spraw oraz udziału w obradach Rady Gminy Warta Bolesławiecka

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

• dostępu do danych (do informacji o przetwarzanych przez Urząd danych oraz do uzyskania kopii tych danych), na zasadach określonych w art. 15 RODO,
• sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
• żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

• przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO.
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086

10. Administrator informuje, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

23-01-2020

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2134" ["menu_id"]=> string(1) "0" }