PRACA w Urzędzie Gminy

PRACA w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. inwestycji i remontów komunalnych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka.


I.  Wymagania kwalifikacyjne kandydatów

1. Wymagania niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
- wykształcenie wyższe techniczne - kierunek budownictwo, architektura
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia
- staż pracy minimum 6 miesięcy na stanowiskach zgodnych z posiadanym
kierunkiem wykształcenia
- umiejętność praktycznego wykorzystania programu do kosztorysowania
NORMA PRO.


2. Wymagania dodatkowe:


1/ biegła obsługa komputera ( Word, Exel,),
2/ znajomość ustawy: Prawo budowlane, o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym, zasobie gminy i o zmianie Kc, o samorządzie gminnym,
3/ preferowane osoby z uprawnieniami insp. nadzoru budowlanego,
4/ umiejętność pracy w zespole.


II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ nadzorowanie inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę Warta
Bolesławiecka
2/ prowadzenie prac przygotowawczych do przeprowadzenia zadań z
uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych,
3/ realizacja zadań w zakresie administrowania mieniem komunalnym gminy,
4/ organizacja działań remontowych na obiektach komunalnych gminy w tym:
a) przygotowanie kosztorysów inwestorskich do planowanych remontów i inwestycji gminnych,
b) nadzór nad pracą grup interwencyjnych.
5/ wykonywanie zadań gminy związanych z realizacją Ustawy Prawo energetyczne.


III. Wymagane dokumenty:

1/ życiorys (CV) wraz z przebiegiem pracy zawodowej,
2/ kserokopia dowodu osobistego,
3/ kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4/ kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach lub umiejętnościach
5/ kwestionariusz osobowy,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności
7/ oświadczenie o stanie zdrowia
8/ referencje z ostatniego miejsca pracy

IV. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, pokój nr 10 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko ds. inwestycji i remontów komunalnych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka” w terminie do dnia 20 kwietnia 2010r. r, do godz. 15.00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Warta Bolesławiecka, 59 – 720 Raciborowice Górne.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.wartaboleslawiecka.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), należy opatrzyć klauzulą; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z p. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r, nr 223, poz. 1458)".

 

Wójt Gminy
Mirosław Haniszewski

Warta Bolesławiecka, dn. 09.04.2010r.
 

09-04-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "102" ["menu_id"]=> string(1) "0" }