Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Informujemy, iż na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania przez pracodawców dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60 poz. 278 z późn. zm.) pracodawca zawierający z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawiadamia o tym fakcie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;

młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
w przypadku nauki zawodu:

a) 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,*)
b) 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;*)

w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.*)

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć kopie:

dokumentów potwierdzających że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach

umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, iż młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,

Zgłoszenie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem oraz wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia można składać w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka (pok. nr 22, II piętro)

*) Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %. Wskaźnik ten ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

WZÓR ZGŁOSZENIA

.......................................... .................................., dnia ......................
(dane pracodawcy)

Zgłoszenie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem
Wójt Gminy Warta Bolesławiecka

Na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 53, poz. 472) zawiadamiam, że w dniu ................. została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym ................................................................................, zamieszkałym w ........................................................................ ur. ......................................................., nr PESEL ............................................................... w zawodzie ........................................................

Umowa została zawarta na okres od ............................... do ................................... (.............. miesięcy nauki zawodu).


.....................................................
(podpis i pieczęć pracodawcy)

WZÓR WNIOSKU


Warta Bolesławiecka, dnia ............................
..............................................
(dane pracodawcy)


Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania
zawodowego


Wójt Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz, 2572 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika ............................................................................................................................... .
(imię i nazwisko pracownika)

Przygotowanie zawodowe odbywało się w jednej z form:
• nauki zawodu *
• przyuczenia do wykonywania określonej pracy *

Do wniosku załączam kopie:
• dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach prawa,
• umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
• dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, iż młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdał egzamin.

..................................................... (podpis i pieczęć pracodawcy)

Pouczenie: Wniosek należy złożyć w terminie trzech miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonania określonej pracy.

• niepotrzebne skreślić

23-12-2009

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(2) "10" ["menu_id"]=> string(1) "0" }