OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Warta Bolesławiecka

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Warta Bolesławiecka

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Warta Bolesławiecka uchwały Nr II/11/24 z dnia 21 maja 2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Warta Bolesławiecka.


Do Wójta Gminy Warta Bolesławiecka można składać wnioski w zakresie wyżej wymienionego projektu planu ogólnego na piśmie:
- w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka,
- w postaci elektronicznej na adres: kamila.k@wartabol.pl,
- w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP: /52om84quuz/skrytka,
z podaniem: imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oraz ze wskazaniem czy jest się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem; w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2024 r. 

Wniosek może zawierać również dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji lub numer telefonu. Wzór formularza wniosku oraz materiały instruktażowe dotyczące sposobu wypełnienia formularza wniosku do aktu planowania przestrzennego udostępnione są na stronie Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego.


Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu planu ogólnego. Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w zakresie ochrony środowiska do Wójta Gminy Warta Bolesławiecka w trybie analogicznym jak wnioski do ww. projektu planu ogólnego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2024 r.

Wójt
mgr Mirosław Haniszewski


1.      Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, z siedzibą w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka;  Warta Bolesławiecka 40C; 59-720 Warta Bolesławiecka
2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka  możliwy jest pod numerem tel. +48 76 3000140 lub adresem email: iodo@amt24.biz
3.      Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie  wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych na warunkach  wskazanych  w art. 6 ust. 1 lit.  c  ogólnego rozporządzenia 2016/679 w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 23.03.2003 r. o  planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z pozn. zm.)
4.      Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1)      sprostowania (poprawienia) danych,
2)      ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do treści złożonego wniosku),
3)      dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez Urząd danych oraz kopię tych danych),
4)      wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086.
5.      W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
2)      usunięcia danych,
3)      przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
6.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
7.      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania obowiązków prawnych administratora, których realizacja jest związana z obowiązkiem zebrania danych od osoby, której dane dotyczą (np. poprzez deklaracje, wypełnienie wniosku ect.)
8.      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9.      Dane osobowe będą przechowywane okresach przewidzianych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67 ze zmianami), licząc okres przechowywania od roku następującego po zakończeniu postępowania administracyjnego.

 

Załączniki:

09-07-2024

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2913" ["menu_id"]=> string(1) "0" }