PRACA w Urzędzie Gminy

PRACA w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zatrudni Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na okres zastępstwa tj. od dnia 25.01.2011 r. – 24.01.2012 r. w wymiarze- cały etat.

Osoby starające się o zatrudnienie na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego muszą posiadać:
1) wykształcenie wyższe prawnicze , administracyjne ( tytuł magistra) lub podyplomowe studia administracyjne,
2) obywatelstwo polskie,
3) pełną zdolność do czynności prawnych,
4) korzystać z pełni praw publicznych,
5) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
6) cieszy się nieposzlakowana opinią,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
8) staż pracy 6 lat na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach samorządu terytorialnego lub w służbie cywilnej, lub w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, w tym 1 rok na stanowisku związanym z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego.
9) posiadanie wiedzy na temat realizacji zadań gminy na podstawie przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego
● ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
● kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
● ustawy o zmianie imion i nazwisk,
● o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
● o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
● o cudzoziemcach
● Prawo o stowarzyszeniach
● o ochronie informacji niejawnej
● biegłą znajomość obsługi komputera ( Word oraz programów specjalistycznych obsługujących wydawanie dowodów osobistych, USC).

Wymagane dokumenty:
● kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
● kserokopie świadectw pracy potwierdzających okresy zatrudnienia zgodnie z wymogami,
● oświadczenie kandydata o niekaralności,
● oświadczenie o stanie zdrowia,
● kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach lub umiejętnościach,
● certyfikaty, świadectwa- potwierdzające znajomość wskazanych przepisów, w szczególności ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”.
● życiorys ( CV) wraz z przebiegiem pracy zawodowej.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o złożenie podania wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 21 stycznia 2011r. Podania można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka sekretariat p. nr 10, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Warta Bolesławiecka, 59-720 Raciborowice Górne.

Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r, Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 2008r. Nr 223, poz.1458).

Wójt Gminy
Mirosław Haniszewski
 

30-12-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "263" ["menu_id"]=> string(1) "0" }